(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling i distriktskommuner Viken 2023

Tilskudd til næringsutvikling i distriktskommuner

 Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. 

Slik søker du 
Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er løpende for 2023.

Hva kan det søkes om tilskudd til? 

Det kan søkes om tilskudd til forstudier, forprosjekt eller hovedprosjekt*. Uavhengig av type prosjekt, må prosjektet være konkret på aktiviteter og formål med disse. Tiltakene/prosjektene det kan søkes om midler til, må oppfylle to eller flere av følgende formål: 

 • Styrking og utvikling av distriktets næringsmessige fortrinn
 • Innovasjon, nyskaping og nye arbeidsplasser i distriktene i Viken
 • Bidra til å sikre en større bredde i næringsstrukturen og omstilling av lokalt næringsliv
 • God tilgang på rett kompetanse for næringslivet i distriktene
 • Prosjekter som har konkrete tiltak innenfor det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet i distriktene i Viken
 • Næringsutviklingstiltak knyttet til Bygdemiljøpakkene i Aremark, Lunner og Rollag

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis støtte til boligutvikling, sentrumsutvikling og bostedsattraktivitet. Prosjektene må ha tydelig fokus på næringsutvikling, verdiskaping og nye arbeidsplasser.
Dersom prosjektet har utspring fra eller har tatt tak i noen av de seks mulighetsrommene Menon har skissert i rapporten utviklet for Viken fylkeskommune, 
vil vi gjerne at det nevnes i søknaden. 
Rapporten med webinarer for hver region finner du i lenken nedenfor:
Menon-rapport: Disse mulighetene har næringslivet i Viken etter korona - Viken fylkeskommune

 

*Prosjektfaser:
Søker må definere hvilken prosjekttype det søkes om. Prosjektene må dimensjoneres etter hvilken fase som skal gjennomføres og har følgende støtteintervaller:
Forstudier: Kr 50.000 kr – 150.000 kr (totalbudsjett – søkbare midler er maks kr 75.000)
En forstudie har som formål å avdekke behov for et forprosjekt/hovedprosjekt, avgrense prosjektet, finne partnere, vurdere realismen i videreføring av prosjektet.
Forprosjekt: Kr 150.000 kr - 400.000 (totalbudsjett – søkbare midler er maks kr 200.000)
Et forprosjekt har som formål å gjøre det som er nødvendig for å avklare om man skal gå videre med et hovedprosjekt eller ikke. I et forprosjekt har man allerede identifisert et tydelig behov og definerte samarbeidspartnere. Forprosjektet kan bestå av utredninger og analyser, gjennomføre pilotering/aktiviteter/testing, avklare finansieringsbehov. Prosjektet bør gi noen resultater i seg selv og resultere i en plan for et hovedprosjekt - dersom det er aktuelt - eller gå over i ordinær drift. Støtte til en forstudie eller forprosjekt gir ingen garanti for videre offentlig støtte til prosjektet i senere faser.

 

Hvem kan søke om midler?

Utviklingsaktører i Viken kan søke om midler fra denne ordningen, så lenge prosjektet gir tydelige effekter i en eller flere av Vikens distriktskommune og bygdemiljøpakkekommuner, gjerne gjennom regionale samarbeid. Disse er:
Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Flesberg, Nesbyen, Flå, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Krødsherad, Aurskog-Høland, Marker og Aremark kommuner, samt Lunner kommune (som bygdemiljøpakkekommune).

Eksempler på utviklingsaktører kan være: Næringshager, inkubatorer, forskningsinstitusjoner, akademia, kommuner, bransjenettverk/klynger, destinasjonsselskaper og næringsforeninger. Næringslivet må være tydelig involvert i prosjektet.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier dersom flere partnere deltar. Alt samarbeid skal dokumenteres gjennom intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler, og må vedlegges søknaden. Samarbeidet må synliggjøres i aktivitetsplan og finansieringsplan. Rolle og hvordan samarbeidspartnere skal bidra i prosjektet, skal beskrives.
Nye samarbeid om næringsutvikling, på tvers av sektorer og kommunegrenser, er en fordel, men ikke et krav.

Vilkår for støtte 

 • Det kan tildeles normalt maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene.  
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser, samt hvilken organisasjon som skal utføre hvilke aktiviteter i prosjektet, spesifiseres. Egeninnsatsen inkludert dokumentasjon på årslønn, skal dokumenteres i regnskap hos søker, og bekreftes av regnskapsfører/revisor. Timesatsen for prosjektmedarbeidere beregnes med inntil 1 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til kr 900 pr. time og maksimalt 1850 timer pr. år. 
 • Fysiske investeringer støttes ikke.  
 • Det gis ikke støtte til driftsaktiviteter. 
 • Det gis ikke støtte til arrangementer, dersom det er prosjektets hovedmål.
 • I utgangspunktet tildeles støtte for ett år av gangen, men det kan forekomme individuelle vurderinger.  
 • Prosjektet skal være fullfinansiert. 
 • Manglende eller mangelfull rapportering innenfor angitt tidsfrist, kan medføre krav om tilbakebetaling av prosjektmidler.

Krav til søknaden 

 • Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no 
 • Dokumentasjon av at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler) må legges ved søknaden, og kan ikke ettersendes.  
 • Det må være tydelige mål for prosjektet og beskrivelse av lokale utfordringer basert i lokale planer og strategier. Prosjektets effekter må beskrives tydelig.   
 • Aktivitetenes innhold må beskrives grundig og kobles til postene i kostnadsplanen (aktivitetsbasert budsjett).  
 • Eventuell prosjektorganisering angis med prosjekteier og prosjektleder. 
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter.   
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet. Egeninnsats skal stå i finansieringsplanen (viser til utfyllende detaljer under vilkår for støtte).
 • Søknaden må vise hvordan prosjektet understøtter FNs bærekraftmål med fokus på næringsutvikling.
 • Søknaden må være fullstendig utfylt med kravene angitt i utlysningstekst, ellers kan søknaden avvises.

Statsstøtteregelverket

Midler som bevilges er tilskudd som i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, gis som bagatellmessig støtte, som vil si at støtten ikke kan overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode. 

Har du spørsmål, kontakt: 
Mette Thielemann, næringsrådgiver i Viken fylkeskommune, tlf. 920 38 500,
e-post: 
mettethi@viken.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen