Distriktsutviklingsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme utviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer, videreutvikling av eksisterende bedrifter og bedring av rammebetingelser. Støtten gis som bagatellmessig støtte.

Formannskapet er fondsstyre for distriktsutviklingsfondet, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren. 

  

Søknader skal normalt inneholde regnskap, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av en eventuell forretningsideen, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.
For søknader om investering- eller etableringsstøtte skal driftsbudsjett for 3-5 år legges ved. 

Kommunene kan gi inntil 100% tilskudd til følgende:

· Tiltak som er planlagt gjennomført på Hadsel Innland og Stranlandet i Hadsel

· Bedriftsutvikling

· Investering i bedrifter

· Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

· Grunnlagsinvesteringer

 

Særlig vil følgende kriterier prioriteres ved vurdering av søknader:

a)     Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.

b)     Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.

c)      Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter.

d)     Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling

e)      Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Hadsel kommune

Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som: 

  1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 3 år, selv om prosjektet har lenger varighet.
  2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 
  3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektets/tiltakets formål 
  4. skal lede frem til et bestemt resultat 

Større prosjekter der støtte fra fondet virker utløsende for realisering av prosjektet skal prioriteres. Prosjektene som støttes skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i Hadsel kommune.

Distriktsutviklingsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring over offentlige budsjett. Fondet kan ikke brukes til gjeldssanering. Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift. Fondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet. Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter. Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier. Næringsfondet kan ikke støtte bokutgivelser, ikke-kommersielle festivaler eller bidra til direkte konkurransevridning. Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter.