(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Narvik kommune 2023

Retningslinjer for søknader til Næringsfond og LKAB-Infrastrukturfond Narvik kommune

Bakgrunn

Narvik kommunes nærings- og infrastrukturfond er etablert i medhold av Lov om vassdragsregulering av 14.12.1917, og består av konsesjonsavgift fra Nordkraft og Statkraft, samt avkastning av fondskapitalen, ytt som et kontantbidrag fra LKAB (på kr. 32 105 410), jf. avtale med LKAB. 

Formål

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål som kan fremme eksisterende og nytt næringsliv, samt trygge bosetningen i Narvik kommune, i tråd med prioriteringene i strategisk næringsplan for Ofoten, og/eller kommunal handlingsplan av strategisk næringsplan. 

Fondet kan også benyttes til kommunal tilrettelegging for næring. Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.

Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler. Støtte som løper over mer enn ett år bør som hovedregel ikke gis, og må uansett ikke gis over et tidsrom på mer enn 4 år.

Støtte- og tilskuddsformer

Tilskudd

Fra avkastningen kan det gis tilskudd samt betingede lån. Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.

Strategisk næringsplan for Ofoten og handlingsplan for Narvik kommune angir de næringspolitiske satsingsområder, og bør være retningsgivende for bruken av næringsfondet og infrastrukturfondet. Som eksempler på hovedtyper prosjekter som kan støttes nevnes:

Kommunalt plan- og tiltaksarbeid
f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekt, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekter.

Grunnlagsinvesteringer
f.eks. opprustning av kommunesentra, tilrettelegging av næringsarealer, infrastrukturtiltak.

Bedriftsutvikling
f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser, og planlegging.

Investeringer i bedrifter
f.eks. utstyr/maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av bedrifter.

Infrastrukturtiltak
f. eks investering i allerede etablert infrastruktur.
Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler og/eller støtte til tidsavgrensede prosjekter innen formålet. Støtte som løper over mer enn ett år bør som hovedregel ikke gis, og må uansett ikke gis over et tidsrom på mer enn 4 år.

Garanti
Det kan stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål i.h.t. kommunelovens §51, jf. departementets forskrifter om kommunal garantistillelse. Garanti til næringsformål er ikke tillatt. Det kan ikke stilles garanti utover disponibel fondskapital.

Støttevilkår

  1. Samlet støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av kapitalbehovet i et prosjekt.
  2. Ved prosjekter som bedrer sysselsettingsmulighetene for kvinner og ungdom, kan det likevel gis inntil 75 % støtte.
  3. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering eller til løpende drift og ordinære investeringer i bedrifter.
  4. Det gis ikke støtte til nyetablering av detaljhandel og videresalg av varer som ikke er bearbeidet.
  5. Maksimal støtte må ligge innenfor en maksimumsgrense på EUR 200.000,- (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt hvert år av ESA (EFTA Surveillance Authority) til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra fondet ved søknad om ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden (ref EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte, side 70).
  6. Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen. Bagatellmessig støtte kan gis til alle kostnader og næringer.
  7. Det kan ytes forskuttering til finansiering av tiltak som påventer permanent finansiering gjennom de etablerte distriktspolitiske virkemidler så snart tilsagn er gitt. Forutsetningen er at midlet blir sikret ved at tilskudd av tilsvarende størrelse blir transportert til fondet.
  8. Eventuell støtte skal sees i sammenheng med de prioriterte satsingsområdene i strategisk næringsplan for Ofoten og/eller handlingsplan for Narvik kommune.

Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. (Se EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegge til de europeiske fellesskaps tidende nr 32 av 3.09.1994 med senere tillegg og endringer.)

Klage

Vedtaket er å betrakte som et enkeltvedtak i jfr. Forvaltningslovens paragraf 2. Klage på avslag sendes skriftlig Futurum AS, PB 609, 8507 Narvik, eller på e-post til futurum@futurum.no

Reviderte vedtekter vedtatt i Narvik kommunes bystyre 28.02.2019 BYST 004/19

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen