(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK) 2023

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Formål

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket er en tilskuddsordning som skal legge til rette for regional rekruttering, kompetansebygging og omdømme i landbruket med mål om å styrke verdiskapningen i næringen.

Om utlysningen

Midlene skal støtte prosjekt som bidra til regional næringsutvikling, rekruttering, kompetanseheving og omdømme knytet til landbruket i Rogaland. Med særlig vekt på økt verdiskaping og bærekraftig utvikling.

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Kommuner
 • Lag og organisasjoner i landbruket
 • Næringshager og inkubatorer i Rogaland
 • Organisasjoner som tilbyr landbruksrådgivning
 • Naturbruksskoler
 • Forskningsinstitusjoner
 • Andre samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket

Slik søker du:

Søknadsfrist: søknader behandles løpende og må være innsendt innen 28. April 2023.

 

Søknad leveres på nettsiden til regionalforvaltning

 • Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut
 • All etterspurt informasjon må besvares
 • Obligatoriske vedlegg må sendes inn
 • Ønskes det veiledning til søknaden, gis den kun i forkant av innsending
 • Søknaden vurderes/behandles ut ifra den informasjon som er lagt inn i søknadsskjemaet og annen informasjon/vedlegg enn det som etterspørres vurderes ikke
 • Ved mangler i søknaden i henhold til retningslinjer, krav, kriterier og vilkår, vil søknaden avvises på grunn av formelle feil

Krav til søknaden:

Prosjektet må være forankret i Matstrategien for Rogaland

Dette kan du søke støtte til:

Midlene skal gå til følgende aktiviteter:

 • Tiltak som bidrar til omdømmebygging.
 • Synliggjøring av landbruket som karrierevei for ungdom, og økt rekruttering til naturbruk på videregående nivå.
 • Tilrettelegging for etter- og videreutdanning i landbruket.
 • Møtearenaer, fagdager, kurs og studieturer.
 • Tiltak som bidrar til at landbruket blir en attraktiv næring

Prosjektene må være tilknyttet minst ett av følgende satsingsområder i Matstrategien for Rogaland:

 • Bærekraftig utvikling av matproduksjon
 • ·Økologisk matproduksjon
 • Klimasmart landbruk og fornybar energi
 • ·Økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke)
 • Landbruksbasert reiseliv
 • Gårdens ressursgrunnlag

Tilskuddsbeløp:

 • Maks søknadsbeløp: kr 100 000
 • Støttegrad: inntil 75% av godkjente prosjektkostnader
 • Egeninnsats: Minimum 25% av godkjente prosjektkostnader. Timerate beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks kr 800 per time.

 

 • For tilskudd som blir vurdert å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61(1) gis midler som bagatellmessig støtte

Bagatellmessig støtte gis i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves     det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt. Det er søkers plikt å ha kontroll over at samlet offentlig støtte gitt som bagatellmessig støtte til bedriften ikke overstiger grensebeløpet for en 3-års periode

Søknaden må inneholde:

 • Konkret beskrivelse av prosjektet
 • Begrunnelse for hvordan prosjektet vil legge til rette for verdiskapning
 • Begrunnelse for hvordan prosjektet kan forankres i matstrategien for Rogaland
 • Søknad må inneholde følgende prosjektplan
  • Hovedmål
  • Delmål – milepæler
  • Forventet resultat, og hvordan resultatet skal evalueres
  • Konkrete opplæringsaktiviteter
  • Tidsplan (start, slutt og varighet)
 • Budsjett for prosjektet
 • Kostnadsplan, inkludert totalbeløp for prosjektet
 • Finansieringsplan
 • Støttegrad: inntil 75 prosent av godkjente prosjektkostnader.
 • Timesats i egenandel kan ikke overskride 800 kroner per time
 • Opplysninger om tidligere mottatt støtte fra offentlige myndigheter/andre kilder
 • Hvem det er mottatt støtte fra
 • Støttebeløp
 • Når støtten er mottatt
 • Oversikt over bagatellmessig støtte søker har mottatt de tre foregående år

Vurderingskriterier:

Søknadene blir behandlet administrativt i Rogaland fylkeskommune. Og vurderes etter følgende kriterier:

 • Prosjektets relevans ihht. oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet og matstrategien for Rogaland
 • Kvalitet og prosjektets gjennomførbarhet
 • Resultat og effekt av prosjektet

Rogaland fylkeskommune vil prioritere prosjekter som legger til rette for grønn omstilling og bidrar til bærekraftig verdiskapning i landbruket i tråd med FN sine bærekraftmål.

Behandlingsprosedyre:

Det vil bli vurdert om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen.

Saksbehandlingstid er ca. 5 uker fra innleveringsfrist (lengre tid i forbindelse med helligdager/ferier).

Rapportering og utbetaling:

 

 • Sluttutbetaling utbetales etter Rogaland fylkeskommune har godkjent innsendt sluttrapport
 • 50 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning,

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår:

 • Tilskuddet fra fylkeskommunen skal ha utløsende effekt. Det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten tilskudd fra fylkeskommunen, eller at det ikke blir gjennomført i ønsket omfang
 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.
 • Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i årsregnskapet til søker og revideres etter gjeldende regler som en del av dette.
 • Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet betalt tilbake dersom vilkårene blir brutt.
 • Ved omtale av prosjekt/tiltak og resultat skal fylkeskommunen bli nevnt. Grafisk profil og logo lastes ned her.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen