(Du er ikke pålogget) 
 

Mentor- og traineeordning for innvandrere 2023

Mentor- og traineeordning for innvandrere 2023

Tilskuddsordning for inkludering av innvandrere med fagutdanning, eller med høyere utdanning fra universiteter/høgskoler. Formålet med tilskuddet er å kunne gi innvandrere muligheten til å bruke sin kompetanse på rett plass i arbeidslivet, og å styrke mangfoldet i privat og offentlig sektor som får tilført ny kompetanse.

 

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist, inntil den økonomiske rammen er bevilget.

Søknadsskjema

Søknad leveres til Rogaland fylkeskommune i regionalforvaltning

 • Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut
 • All etterspurt informasjon må besvares
 • Søknaden vurderes ut ifra den informasjon som er lagt inn i søknadsskjemaet

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Kommuner
 • Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan gis støtte til etablering, gjennomføring og administrering av mentor- og trainee prosjekt som tilrettelegger for at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet og får brukt sin kompetanse.

Krav til søknaden

Mentor- og traineeordninger som får støtte må være forankret hos søkers ledelse, og være en del av søkers plan- og strategiarbeid, og søknaden må være undertegnet av søkers leder eller generalsekretær.

Søker må bidra med en egenandel på minimum 50% i form av stillingsressurser, lokaliteter og/eller andre driftskostnader. Disse må regnes om til kronebeløp i søknaden. Timesats beregnes utfra 1.2 promille av brutto årslønn, maks kroner 800 per time, og arbeidstimer må dokumenteres med timelister.

Søknaden  inneholde

 • Søkers forutsetning/kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Prosjektets målsetting og begrunnelse i forhold til tilskuddsordningens formål
 • Strategi for å rekruttere mentorer og traineer
 • Detaljert prosjektplan
  • hovedmål
  • delmål - milepæler
  • forventet resultat og hvordan resultatet skal evalueres
  • gjennomføringsplan (inkludert bla tiltak, aktiviteter, samarbeidspartnere og organisering)
  • tidsplan (start, slutt og varighet)
  • målgruppe - antall deltakere - geografisk område
 • Budsjett for prosjektet
  • kostnadsplan
  • finansieringsplan
  • søkers egenandel
 • Søker må opplyse om det er søkt om/mottatt støtte fra andre offentlige myndigheter eller andre kilder, og hvem det er

Når får du svar på søknaden?

Inntil ti arbeidsdager fra mottatt søknad.

Støtte/Utbetaling

 • Innvilget tilskudd vil normalt utgjøre inntil 50% av de totale prosjektkostnadene
 • 50% av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning, resterende midler utbetales etter godkjent sluttrapport
 • For tilskudd som blir vurdert til å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS avtalen artikkel 61(1), vil tilskudd gis i medhold til det alminnelige gruppeunntaket eller som bagatellmessig støtte.

Rapportering

Etter gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende inn en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet, resultat og måloppnåelse i samsvar med søknad, samt regnskapsrapportering. Dette utføres i regionalforvaltning og vil bli nærmere beskrevet i et tilsagnsbrev.

Kontaktpersoner

Kristin Talgø Lund

Rådgiver

Seksjon næring

kristin.talgo.lund@rogfk.no

456 61 121

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen