(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket 2023

Midlane til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrkje verdiskapinga i landbruket.

Vi kan støtte tidsavgrensa  utviklingsprosjekt som bidrar til å realisere mål og strategiar i Temaplan landbruk for Vestland fylke 2023-2027.


Kommunar, organisasjonar og forskings- og utviklingsinstitusjonar kan søkje.  Det blir ikkje gitt bedriftsretta støtte. Det vil seie at det ikkje blir gitt støtte som berre kjem til nytte for ei enkeltbedrift eller eit mindre og avgrensa tal bedrifter. 

 

Søknadsfristar
Søknadsfristar er 15. april og 1. oktoberVedtak blir fatta i løpet av mai og november i søknadsåret. 

Vilkår og meir informasjon
Meir informasjon om vilkår for tildeling, finansiering, kven som kan søkje og anna informasjon finn de her. 


Kontaktinformasjon
 

   

Kjersti Sognnes 
Seniorrådgjevar 
95 75 87 20 

  

Kristin Arnestad 
Seniorrådgjevar 

90 61 68 43 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen