(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt investeringsfond Ytterøy, Levanger

1. Investeringsfondet for Ytterøy skal stimulere til innovasjon og nyetablering, samt bedriftsutvikling i etablerte bedrifter på Ytterøy i Levanger kommune

 Fondet skal anvendes i tråd med satsingsområder i regionale planer:

  • Regional næringsstrategi for Innherred

  • Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025

2. Hvem kan søke

Det kan gis Investeringstilskudd til bedrifter og etablerere som driver eller planlegger næringsaktivitet på Ytterøy.

Det er et krav at søker må være registrert med forretningsadresse på Ytterøy.
Søknader med lokal sysselsettings- og verdiskapingsmessig effekt på Ytterøy vil bli prioritert.

Investeringsfondet skal brukes til å gi investeringsstøtte, det vil si fysiske investeringer i bygninger eller produksjonsapparat. Det gis ikke støtte til driftsmidler som er lett omsettelige eller raskt taper verdi.

Investeringsfondet skal gjøres søkbart via www.regionalforvaltning.no, og søker skal benytte denne søknadsportalen for innsending av søknad og for utbetaling av tilskudd.

3. Utmåling av støtte

Tildeling av støtte skal ikke være konkurransevridende i lokal sammenheng.

Tilskudd fra investeringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. Maksimalt tilskudd settes til kr 150.000 pr søker.

Det ytes kun tilskudd. Det gis ikke lån eller garantier.

Støtte gis som bagatellmessig støtte.

4. Behandling av søknad

Søknader skal behandles av Levangers representanter i styret for regionalt næringsfond for Levanger og Verdal (ordfører og varaordfører).

Næringssjefen som sekretariat, eller den han bemyndiger, skal veilede bedrifter i forbindelse med søknad og innstille overfor styret, samt ha ansvar for forvaltningsrutiner, registrering av tilsagn, regnskap, rapportering mv.

Klager på enkeltvedtak skal rettes til styret for ordinært næringsfond. Styrets vedtak slike klager kan påklages videre til formannskapet i Levanger kommune som er klageorgan i siste instans.

Rapport på innvilgede saker med faglige vurderinger, inkludert vurdering av måoppnåelse både i henhold til søknaden og fondets målsettinger, skal utarbeides av sekretariatet, og rapporteres til formannskapet.

5. Utbetaling og arbeidsfrist

Tilskudd utbetales mot regnskap attestert av regnskapsfører. Det kan utføres inntil en delutbetaling på inntil 50% av innvilget tilskudd.

Gitte tilsagn faller bort ett år etter tilsagnsdato, med mindre søknad om forlengelse godkjennes.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen