(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2023

 

Bedriftsintern opplæring BIO i Vestfold og Telemark

Formål

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som skal bidra til opplæring av ansatte i virksomheter hvor det er behov for ny kompetanse grunnet omstilling eller hvor kompetanseløft kan bidra til å unngå permittering eller oppsigelse.   

  

Ramme

Bedriftsintern opplæring er en målrettet opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring samt lovpålagt opplæring og sertifisering. Innholdet skal konkretiseres i en opplæringsplan.  

Søknader skal være levert innen søknadsfrist. Det er søknader levert til fristen og som er tilstrekkelig opplyst som vil være kvalifisert til videre behandling. 

Fylkeskommunen vil på basis av søknadene som kommer inn til frist, gi en tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding med egen frist for å oppfylle endringsbehovene.

 

Offentlig støtte  

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se lenker til regelverk for offentlige støtteordninger på fylkeskommunens BIO side.

 

Hvem kan søke?  

Tilskudd til bedriftsintern opplæring gis til små, mellomstore og store bedrifter i Vestfold og Telemark. 

 • Små bedrifter – bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.
 • Mellomstore bedrifter – bedrifter som har færre enn 250 ansatte, og har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro.
 • Store bedrifter – bedrifter som har 250 ansatte eller mer, og har en årsomsetning som overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som overstiger 43 millioner euro.

 

Det kan ikke søkes midler til  

 • Virksomheter uten ansatte.
 • Opplæring som del av sluttpakker.
 • Gjennomført eller igangsatt opplæring.
 • Investering i virksomheten ut over nødvendig opplæringsmateriell.
 • Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital.
 • Midler til utbytte eller avsetting i fond hos tilskuddsmottaker.

 

Krav til søker  

 • Søker må være registrert med organisasjonsnummer.
 • Opplæringen kan ikke være igangsatt før innlevert søknad.
 • Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no
 • Mottakere av opplæringen skal være ansatte med arbeidsavtale og i lønnet arbeid

 

Krav til søknad  

 • Virksomheten må kunne dokumentere regnskapsaktivitet i inneværende og foregående år.
 • Opplæringsplan
  • Bedriftsintern opplæring skal foregå etter en konkret opplæringsplan som skal vise hva det skal gis opplæring i og hvordan opplæringen skal organiseres.
  • Gjennomføringen og resultatet av opplæringen skal være etterprøvbart.
  • Informasjon om deltagere bør anonymiseres
 • Opplæringsutvalg
  • Det er krav til virksomheter med flere ansatte som mottar tilskudd til Bedriftsintern opplæring at det er samarbeid om opplæringen på arbeidsplassen.
  • Det skal dokumenteres at det er et opplæringsutvalg i virksomheten. Opplæringsutvalget skal bestå av minimum to personer med representanter fra arbeidsgiver og de ansatte.
 • Søke på vegne av andre virksomheter
  • Virksomheter kan søke på vegne av andre virksomheter/og seg selv.
  • Alle krav skal da oppfylles for hver enkelt virksomhet som inngår i søknaden
  • Samarbeidsavtale mellom partene i søknaden skal da vedlegges søknaden.
 • Planlagt oppstartsdato og varighet skal fremgå av søknaden.
  • Oppstart av opplæring kan skje tidligst etter innlevert søknad. Dersom opplæringen startes før søknaden er ferdig behandlet, må søker selv ta risikoen.
  • Opplæringstiden for hver deltaker kan være inntil 26 arbeidsuker (maks 37,5t pr. uke) og skal gjennomføres innenfor et tidsrom på maks to år.
 • Opplæringstiden
  • Opplæringstiden for hver deltaker kan være inntil 26 arbeidsuker (maks 37,5t pr. uke)
  • Opplæringen skal gjennomføres innenfor et tidsrom på maks 2 år
  • Opplæringen skal foregå som del av arbeidstid og skal følge virksomhetens arbeidsreglement
 • Fylkeskommunale tilskudd beregnes etter følgende støttesatser:
  • Store bedrifter, maks 50% av støtteberettigede kostnader
  • Mellomstore bedrifter, maks 60% av støtteberettigede kostnader
  • Små bedrifter, maks 70% av støtteberettigede kostnader
 • Lønnskostnader er støtteberettiget:
 • Andre Opplæringskostnader som kan dekkes er:
  • Utgifter til eksternt opplæringspersonell.
  • Opplæringspersonell kan være egne ansatte, lønnsutgifter skal da følge fylkeskommunens timeregelverk.
  • Materiell og utstyr som er nødvendig for opplæringen og som kun brukes i opplæringen
  • Avskrivning av materiell og utstyr, kun i opplæringstid, som er nødvendig for opplæringen og som er ment å brukes i produksjonen etter endt opplæring
  • Reiseutgifter for opplæringspersonale eller deltakere spesifiseres og dekkes etter rimeligste reisealternativ
  • Alle utgifter skal være etterprøvbare

 

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).    

Søknadsfrister i 2023 annonseres på fylkeskommunens hjemmesider. Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via vilkår for tilsagn.  

Vi vil opplyse om at søknaden vil være å anse som offentlig dokument. Dersom søknaden inneholder informasjon som er av en art at det bør unntas offentlighet ber vi om at dette legges i vedlegg og merkes.   

Etter fattet vedtak blir det sendt ut melding om vedtak med opplysninger om vedtak og videre prosess. Merk at melding om vedtak ikke betyr juridisk bindende avtale ved tilsagn, juridisk bindende avtale vil først foreligge etter innsendt signert akseptbrev (vedlegg til tilsagnsbrev).  


Kontaktinformasjon

Hans Jacob Edvardsen

Rådgiver

Kompetanseutvikling og inkludering

Næring, innovasjon og kompetanse

Mobil: 91377035

hans.jacob.edvardsen@vtfk.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen