(Du er ikke pålogget) 
 

Samarbeidsavtale næringshagar og inkubatorar

Fylkeskommunen ønsker å utnytte ressursane i næringshagane og inkubatorane og gje dei kapasitet til å utføre oppgåver knytt til i Berekraftig verdiskaping – regionalplan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2033 og denne planen sitt handlingsprogram. Dette er oppgåver som ligg utanfor verksemda som vert finansiert av Siva sine program.

Hovedutval for næring vedtok 29. august (PS 47/2023) å lyse ut tilleggsfinansiering av næringshagar og inkubatortar. 

Inkubatorane og næringshagane som er tatt opp i Siva sine nasjonale program er viktige i den samla infrastrukturen for innovasjonsstøtte i fylket. Inkubatorane og næringshagane er godt fordelt geografisk i Vestland og viktige pådrivarar for nærings- og lokalsamfunnsutvikling i sine nærområde.

Inkubatorane og næringshagane har og viktige rollar i sine lokalsamfunn som formidlarar av kunnskap om næringslivet sine behov, deling av kompetanse og knutepunkt for offentlege verkemiddelaktørar og aktørar i kunnskapssektoren.

For å nå måla i Berekraftig verdiskaping – regionalplan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2033 treng Vestland fylkeskommune partnarar i fylket som bidrar med dei ressursane dei rår over, og kunnskap som supplerer og utfyller den kunnskapen som fylkeskommunen har. Mange utviklingsmiljø og organisasjonar i fylket har stor kompetanse, og unik nærleik til næringsaktørar og ulike geografiske område, og kan tilpasse innsatsen i ulike deler av fylket.

Søknadsfristen er 1. oktober.

Meir informasjon om utlysinga finn du her.  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen