(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndsutbygging 2023 (Troms)

Bredbåndsutbygging 2023

 

Ny utlysning for Troms, løpende saksbehandling og senest innen 1.oktober 2023 :

Fylkesrådet behandlet søknadene om støtte til bredbåndsutbygging i Finnmark og Troms på møte 27.06.2023 i sak 233/23 – Finnmark og 234/23 – Troms.

Alle midlene for Troms ble ikke disponert og det kan søkes til prosjekt her. Kommuner kan søke om støtte frem til 1.oktober 2023 og det blir løpende saksbehandling. Retningslinjer og vilkår er lik de som var for utlysninga med frist 1.mai 2023 og som vises under:

Fra utlysning med frist 1.mai 2023:

Fylkeskommunene forvalter midler til etablering av bredbåndstilbud over Kommunal- og Moderniseringsdepartementets (KMD) budsjettet kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er KMDs fagdirektorat på området.

Kommunene i Troms og Finnmark er orientert om ordning for 2023 med tilhørende prosesskrav i informasjonsbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) av 06.01.2023, vår ref. 23/14962-4. Det ble invitert til informasjonsmøter om ordningen 14.02.2023.

  • Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.

Støtte gis i tråd med statsstøtteregelverket (GBER[1]) for bredbånd. Midlene kan bare brukes til etablering av tilbud til husholdninger og virksomheter som i dag mangler:

  1. tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet[2] og minst en dobling[3] av oppstrømshastighet, eller
  2. tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s og en opplastings-hastighet på 100 Mbit/s.[4]

I søknaden må fremgå hvilken terskelverdi som brukes.

Informasjon om ordningen på TFFKs nettside er her:

www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/tilskudd-til-bredbandsutbygging/  

Ytterligere informasjon fra Nkom om ordningen finnes her: www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging

 

Søknadsfrist Bredbåndsutlysing Troms og Finnmark 2023:

  • 1.mai 2023- Frist for kommunene til å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om støtte over ordningenSøknad sendes via www.regionalforvaltning.no, ordning – Bredbåndsutbygging 2023. De inntegnede områder vil bli brukt til å generere adresselister over husholdninger og virksomheter i området. Disse skal være i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2023»

Søknaden bør beskrive område som får tilbud, antall husstander og virksomheter, type virksomheter, offentlige virksomheter etc.

Følgende skal minimum være vedlagt søknaden:

  • Utfylt skjema for tilleggsopplysninger er her.
  • Adresselister over husstander og virksomheter i omsøkt område i excelformat i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2023». Rådgiver i fylkeskommunen kan bistå her.
  • Dokumentasjon på lokal medfinansiering bør legges ved søknaden. Lokal medfinansiering utover minstekrav teller positiv.

 

Kontaktpersoner adm. TFFK:

Finnmark:           Mona Halvari,        mona.halvari@tffk.no,

Troms:                 Kjetil Helstad,              kjetil.helstad@tffk.no,              tlf. 909 11 637[1] https://www.eftasurv.int/state-aid/gber-information-sheets?page=2

[2] Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra dette minimumskravet til nedlastningshasighet, jf. punkt 10 i retningslinjene

[3] Dette kravet følger av GBER og kan det kan derfor ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i GBER åpner for dette. Dette kravet følger av GBER, og det kan ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i GBER åpner for dette

[4] Dette kravet følger av GBER, og det kan ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i GBER åpner for dette.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen