(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT)

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT)

Troms fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) i landbruket. Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Søknadsfrist 22.mars 2024

Rammen for RT-midlene i 2024 er 1,98 millioner kroner for Troms. I tillegg kommer tilbakeførte midler fra tidligere år.

Søknadsfrist: 22. mars 2024

Det kan gis støtte til prosjekter som skal:

·       Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Hvem kan søke?

·       Lag og organisasjoner

·       Kommuner

·       Forsknings- og utviklingsinstitusjoner

·       Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift. 

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal, Regionalforvaltning.no.

 

Retningslinjer

Les retningslinjene for ordningen her

 

Krav til søknad:

·       Søknadene skal være forankret i Regionalt næringsprogram for landbruket 2019 - 2024 med tilhørende handlingsprogram. Prioriterte satsingsområder er her: Omdømme, Rekruttering, Kompetanse, Agronomi, Melkeproduksjon, Kjøttproduksjon, Potet, grønnsaker og bær, Modernisering av driftsbygninger, Økologisk landbruk, Skogbasert verdiskaping, Videreforedling av mat, Reiseliv, og Inn på tunet og Ut på vidda.

·       Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

·       Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

·       Prosjektene skal også være forankret i aktuelle regionale planer og strategier for Troms fylkeskommune. Se TFKs gjeldende planer og strategier her.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen