(Du er ikke pålogget) 
 

Mentorordning for innvandrere 2024


Mentorordningen for innvandrere- Trøndelag 2024

 


Formålet med tilskuddsordningen:

Mentorordningen skal bidra til at innvandrere med høyre utdanning får fagrelevante jobber, og styrke mangfoldet i virksomheter og offentlig sektor samtidig som det tilføres nye kompetanse og erfaringer.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse i fagrelevante jobber.

Følgende kan søke på ordningen:

  • Kommuner i Trøndelag

Hva kan det søkes støtte til?

Tilskuddet bør brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram når det gjelder deltakere i introduksjonsprogram med fagutdannelse eller med høyrer utdanning fra universiteter/høgskoler

Hvor mye kan det søkes om?

Egen finansiering fra kommunen(e) må bestå av minst 50 % av søknadsbeløpet

Hva er søknadsfristen?

Støtteordningen har søknadsfrist to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Søknader behandles frem til den økonomiske rammen er brukt opp.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Prosjektene skal ha fokus på kobling av målgruppen til relevante mentorer i aktuelle yrker. Dette skal gjøres parallelt med veiledning inkludert språkopplæring fra kommunen eller Nav.

Følgende kriterier prioriteres:

  • Ønskelig med prosjekter med minimum 10 deltakere
  • Ønskelig med interkommunalt samarbeid
  • Prosjektene bør ha nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere
  • Prosjektene bør utvikle en plan til rekruttering og oppfølging av mentorer
  • Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger
  • Prosjektene bør bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av regional interesse. Prosjektene blir invitert til å dele sine erfaringer med regionale samlinger i regi av fylkeskommunen.

Hvilke vilkår stilles?

Hvis søknaden innvilges, vil søker motta tilsagnsbrev med tilhørende vilkår. Det er viktig at tilsagnsbrev og vilkår leses grundig da dette danner grunnlaget for krav om utbetaling.

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Før utfylling av søknadsskjema er det viktig at dere setter dere godt inn i retningslinjene og vilkårene for støtteordningen.

Fylkeskommunens forvaltning av støtteordningen etablereropplæring for innvandrere er forankret i Integreringsloven. Fylkeskommunen skal legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter og at fagutdannede og høyre kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet.

Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.

 

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden:

Elisabeth Jee Rørvik, tlf 481 97 304, e-post: eliror@trondelagfylke.no

Kontaktperson knyttet til eventuelle tekniske utfordringer:

Gaute Rosten, tlf 482 71 716, e-post: gauro@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen