(Du er ikke pålogget) 
 

Sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til Sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering 2024

1. Formål og satsingsområder 

1.1 Formål  

 

Formålet med ordningen er å stimulere til økt innovasjon og verdiskaping, gjennom sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering 

1.2 Hvem kan søke? 

 

Sosiale entreprenører organisert som AS, stiftelse eller frivillig organisasjon, og har lønnede ansatte både på søknadstidspunkt og i prosjektfasen. Det forventes at virksomheten har deler av sine hovedaktiviteter lokalisert i Akershus fylke.

  

 •  Med sosiale entreprenører mener vi virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem, og som drives av de sosiale resultatene.
 •  Virksomheten må ha sosialt entreprenørskap som hovedaktivitet og definere seg som en sosial entreprenør. 
 •  Den sosiale entreprenøren må ha en levedyktig forretningsmodell og ha vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. 

 

Den sosiale entreprenøren (prosjekteier) kan søke om samarbeidsprosjekter med en rekke aktører, som: 

 

 • andre sosiale entreprenører
 • kommuner, lokale NAV-kontorer, regionråd og andre offentlige organer
 • frivillige organisasjoner
 • inkubatorer, gründermiljøer og bedriftsnettverk
 • forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
 • næringslivsorganisasjoner og interesseorganisasjoner

1.3 Målgruppen for tiltakene som støttes 

 

Målgruppen for inkluderings-tiltakene som støttes er sosiale entreprenører som arbeider med: 

 
  • Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet 
  • Fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere 

2. Tildelingskriterier  

 

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden: vedtekter for virksomheten (prosjekteieren) og samarbeids- og intensjonsavtale ved samarbeidsprosjekter. Samarbeidsprosjekter blir prioritert. Søknaden må også være fullstendig utfylt og innlevert innen den angitte søknadsfristen.  

2.1 Tildelingskriterier 

Søknader som er fullstendig utfylt og levert innen søknadsfristen, blir vurdert og prioritert etter følgende kriterier: 

 
 • Formål 

 • Er prosjektet i tråd med tilskuddsordningens formål? 

 • Gjennomføringsevne: 

 • Kan prosjektet sannsynliggjøre god gjennomføringsevne for aktivitetene som er planlagt i prosjektet? 

 • I hvilken grad vil aktivitetene i prosjektet bidra til å nå målene for tilskuddsordningen?  

 • I hvilken grad er resultater godt nok beskrevet og tallfestet i søknaden? 

 • Overføringsverdi: 

 • I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?  

 • I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort? 

 • Samarbeidsprosjekter mellom to eller flere aktører:  

 • Er samarbeids- eller intensjonsavtale lagt ved søknaden? 

 • Er samarbeidspartnernes bidrag synliggjort i aktiviteter og finansieringsplan 

3. Økonomi

 Støttebeløp og prosjektvarighet

 
  • Prosjekter kan støttes med inntil 500.000 kroner
  •  Det gis støtte til inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader
  •  Det gis prosjektstøtte i inntil 1 år 

 

Kostnadsplan

 Kostnadsplan skal inneholde postene:

 
  • Personal- og indirekte kostnader
  •  Utstyr (støttes normalt ikke)
  •  Kjøp av eksterne tjenester 
  • Andre driftskostnader 
 

Finansieringsplan

  Finansieringsplanen skal inneholde postene:

 
  • Egenfinansiering (tid)
  •  Eventuelt egenfinansiering (kontanter)
  •  Finansiering fra Akershus fylkeskommune (inntil 50% av totale prosjektkostnader)
  •  Samarbeidspartneres bidrag
 

 

Timesats 

Timesatsen for prosjektmedarbeidere skal dekke faktiske kostnader, og beregnes med 0,9 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 1.000 kr pr. time.  

 

Eksempel på utregning: 

Johanne har brutto årslønn på kr 700?000. Hun jobber 750 timer med prosjektet i løpet av et år. 

Beregning Johanne: Timesats: 700?000×0,9 ‰ = 630 

Kostnadene for Johanne i prosjektregnskapet blir: 630 ×750 = 472.500  

 

Egeninnsats tid 

 
 • Ved sluttrapportering skal reelle kostnader for egeninnsatsen dokumenteres med timelister for deltagerne i prosjektet fordelt på navn, antall timer og timesats. Lønnsbilag skal kunne forevises på anmodning fra Akershus fylkeskommune 

 

Andre vilkår 

Utstyr: 

Utstyr støttes kun unntaksvis, med en maksimal øvre grense på 10 % av prosjektkostnadene, kun i den grad det er nødvendig for gjennomføring av prosjektet. Det er kun avskrivningskostnader som kan regnes inn.  

Tilskuddsmidler kan ikke brukes til å dekke:

 

 Utforming og skriving av søknad til et hovedprosjekt/ andre prosjekter

4. Kunngjøring 

Tilskuddsordning for Sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering i Akershus lyses ut en gang i året med søknadsfrist omtrent 14-16 arbeidsuker etter tidspunktet for utlysningen.  

Tildeling av midler kan gis til prosjekter basert på skriftlig søknad levert gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Søknaden fylles ut i sin helhet i regionalforvaltning.no og alle felt under alle faner skal besvares. Se utlysningstekst på Akershus.no for videre informasjon om veiledning i forbindelse med søknaden og tilskuddsordningen.   

Søknader til denne ordningen, med unntak av prosjektsammendrag, er unntatt offentlighet 

5. Slik fattes beslutninger om støtte  

Tildelingen av tilskudd besluttes av fylkesråd for næring, folkehelse, mangfold og idrett etter fullmakt eller den som har fått delegert myndighet av denne fylkesråd. 

5.1 Klageadgang og innsyn i saken 

Søker har mulighet til å klage på vedtaket som fattes, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klageinstansen er klagenemnda i Akershus. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, ved rådsområde næring e-post: post@Akershus.no 

Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt beskjed om vedtaket. Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.  

Akershus fylkeskommune er også omfattet av offentlighetsloven.  

6. Statsstøtteregelverket 

Ifølge EØS regelverket skal ikke offentlig støtte brukes på en måte som kan virke konkurransevridende i et marked. Når fylkeskommunen likevel tildeler støtte til virksomheter som driver kommersiell virksomhet benyttes to klausuler i regelverket: Enten er støtten relativt liten, altså ikke stor nok til å virke konkurransevridende, dette kalles bagatellstøtte og har et tak på 300?000 euro over tre år. Eller så kan støtten gis som gruppeunntak, dette er konkrete tiltak og aktiviteter som det er tiltatt å finansiere på gitte vilkår. I denne tilskuddsordningen kan fylkeskommunen gi støtte under gruppeunntakene listet opp nedenfor. 

6.1 Gruppeunntak 

Støtten gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket og bestemmelsene om alminnelige gruppeunntaket. Akershus fylkeskommune rapporterer om tilskuddsordningen til Nærings- og Fiskeridepartementet på fastsatt skjema fra ESA, dette i samsvar med regler for rapportering av offentlig støtte til EFTAs overvåkningsorgan WTO. 

Tilskudd fra tilskuddsordning for Sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering i Akershus kan tildeles innenfor følgende kategorier/gruppeunntak i henhold til EØS statsstøtteregelverk:  

 
 • Innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter (artikkel 28) 

 • Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon (artikkel 29) 

 • Støtte til opplæring (artikkel 31) 

 

Det gjøres oppmerksom på at støtten ikke kan kombineres med annen offentlig finansiering for de samme kostnadene, eller hvor det resulterer i en støtteintensitet som overskrider reguleringene i ovennevnte gruppeunntak.  

Det vises til Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 for ytterligere beskrivelser av de relevante gruppeunntakene for tilskuddsordningen. Se mer info på veileder_offentlig-stotte.pdf (regjeringen.no). 

6.2 Bagatellmessig støtte 

Tilskuddet vil bli tildelt etter reglene om bagatellmessig støtte, som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.  

7. Utbetaling og kontroll av midler 

7.1 Utbetalingsrutine 

Støtten utbetales i samsvar med retningslinjene for tilskuddsordningen og slik det er beskrevet i melding om vedtak om innvilget støtte. Førstegangs utbetaling (inntil 50 % av tilskuddet) kan først gjøres etter at søker har levert signert vilkårsbekreftelse for at prosjektet er igangsatt.  

Betaling av eventuelle restmidler (inntil 50 % av tilskuddet) skjer først når utbetalingsanmodning er mottatt med sluttrapport og godkjent prosjektregnskap. 

7.2 Bortfall av støtte  

Dersom fristene for rapportering ikke overholdes, mottaker gir uriktige opplysninger eller prosjektet ikke blir gjennomført i samsvar med forutsetningene for tilsagnet, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av utbetalte midler, helt eller delvis.  

Innvilget støtte vil også kunne bli redusert (avkortet) dersom dokumentasjonen viser at ikke alle midler i prosjektet ble benyttet. Ved avkortning utbetales støtte basert på medgåtte kostnader og Fylkeskommunens finansieringsandel i prosent.  

7.3 Kontroll av tilskuddsmidler 

Akershus fylkeskommune følger opp bruken av midlene ved å kontrollere og godkjenne rapporter fra prosjektene. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. Fylkesrevisjonen skal ved anmodning gis innsyn i tilskuddsmottakers regnskap.  

 Hvordan søke?

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no 

Søknadsvurdering

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, oppfordrer vi søkere til å ta kontakt før søknadsfristen utløper. 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Taban Borhan 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen