(Du er ikke pålogget) 
 

Nore og Uvdal kommune - Strømstøtte for næringslivet - korrigering av søknader fra 2022-2023

Ved gjennomgang av søknader om strømstøtte for 4. kvartal 2023 ble det klart at næringslivet har tolket kommunens retningslinjer om strømstøtte ulikt. De fleste bedriftene har tolket at både nettleie og kraft skal ligge til grunn for beregningen. Et mindretall har kun lagt kraftpris til grunn for søknad om støtte. Dette er ikke fanget opp ved behandling av søknader i de første 3 søknadsomgangene. Kommunen har ved saksbehandling akseptert søknader der nettleie er inkludert i beregningsgrunnlaget, men har ikke veiledet for å forhindre forskjellsbehandling.

Kommunestyret vedtok i sak 42/2024 (06.05.2024) at det åpnes for at bedrifter som ikke har inkludert nettleie i sine beregninger om strømstøtte kan søke på nytt for følgende perioder: 

 • 3. kvartal 2022
 • 4. kvartal 2022
 • 1. kvartal 2023
 • 4. kvartal 2023

Det presiseres at alle bedrifter som kommer over nedre grense for utbetaling på 5000 kr pr kvartal, dersom de legger både kraft og nettleie til grunn, kan søke.  

 

Spesifisering av momenter i støtteordningen

Krav til søknaden:

 • Søknader skal registreres i regionalforvaltning.no. Nedre grense for utbetaling er kr 5 000,- pr kvartal.
 • Krav om vedlegg:
 • Fakturakopier
 • Tabell attestert av regnskapsfører som viser kostnad på 80 prosent utover 1 kr/kWh pr måned (både nettleie og forbruk legges til grunn). Det må i samme tabell framkomme fratrekk for eventuelt tidligere tilskudd utbetalt i aktuelt kvartal.
 • Det er mulig å søke på for fire perioder (NB: 1 søknad per periode): 
 • 3. kvartal 2022
 • 4. kvartal 2022
 • 1. kvartal 2023
 • 4. kvartal 2023
 • Angi i søknaden hvilken periode det søkes for
 • Omsøkt beløp føres på 2024 i finansieringsplan i søknadsskjema. 

Kriterier for hvem som vil kunne få tilsagn i henhold til ordningen:

a. Virksomheter med org.nr, og som har forretningsadresse eller avdeling med eget regnskap i Nore og Uvdal kommune

b. Offentlige virksomheter og virksomheter innen kraftproduksjon kan ikke søke.

c. Frivillige organisasjoner som har andre statlige ordninger, kan ikke søke

d. Det vil også legges vekt på plan for fremtidig energisparende tiltak virksomheten har for fremtidige energisparende tiltak.

e. Overstiger søknadsbeløpene totalt kr. 8.mill vil det bli en avkortning av tilskuddsbeløpet

f. Bedrifter som kan søke statlig støtte benytter seg av disse.

 

Behandling av søknadene

Søknadene registreres i regionalforvaltning.no, og saksbehandles der. Søknadene behandles i tråd med vanlig delegering av saker knyttet til næringsfondet, dvs at kommune direktøren anbefaler følgende rammer for behandling:

• Kommunedirektøren behandler søknader med en ramme opptil 100.000 kroner

• Formannskapet behandler søknader med en ramme opp til 500.000 kroner

• Kommunestyret behandler søknader med en ramme over 500.000 kroner

 

Søknadsfrist 20.06.2024

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen