(Du er ikke pålogget) 
 

Inntrøndelag regionalt næringsfond

Regionalt fond for Inderøy – Verran – Steinkjer - Snåsa

Inn Trøndelag -næringsfond  

 

Fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling.  

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene som er nedfelt i Regionalt Utviklingsprogram og lokale strategiske planer. Det blir lagt vekt på søknader som er rettet mot næringsutvikling og som har potensiale for etablering av arbeidsplasser.

OBS! Før du kan søke om tilskudd på prosjekter, må du først registrere deg. Klikk på aktuell snarvei under "Registrering" i menyen til venstre.

-          Alt. 1. Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som lag/forening, bedrift el. l.

-          Alt. 2. Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privat person.

Er du allerede registrert og har en søknad til behandling, må du logge på med ditt personlige brukernavn og passord. Klikk på "Logg på" i menyen til venstre. 

Vedtekter/retningslinjer for tildeling av støtte fra

Inn-Trøndelag regionale næringsfond:

 

Formål:
Formålet med det regionale næringsfondet er å skape mere næring i etablerte bedrifter, gründere/etablerere og entreprenører. I tillegg skal fondet bidra til å utvikle tilbud og rammebetingelser som styrker næringslivet generelt og det regionale arbeidsmarkedet. Samt tiltak som bidrar til at regionen og lokalsamfunnene blir mer attraktive å bo, flytte til og arbeide i. Til grunn for tildelinger fra fondet ligger føringer i "Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag 2016 – 2019"

 

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av støttemidler fra Inn-Trøndelag regionalt fond:

 1. Tildeling av midler fra fondet skal være i henhold til formålet

   

 2. Midler fra det regionale næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltakene som får støtte. Markedspotensialet i ideen vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt.
 3. Det forutsettes at ide/prosjekt har innovasjonshøyde, og ikke er konkurransevridende.

   

 4. Søknader hvor ide/prosjekt har innovasjonshøyde, og ikke er konkurransevridende, og har nasjonal-/internasjonalt markedspotensialet sendes til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor IN-virkemidler.
 5. Støtteandel pr. bedriftsutvikling – eller bedriftsetableringsprosjekt er begrenset til maks. 50 % av totalbudsjettet. Tiltaksprosjekter bestående av tre eller flere bedrifter/etablerere/kommuner kan få støtte inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
 6. Fondet kan gi støtte i kraft av investeringstilskudd (Innovasjon Norge) og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere (jfr. forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 § 5 pkt. a) *
 7. Det ytes kun tilskudd. Det gis ikke lån eller garantier
 8. Fondet kan ikke dekke kostnader spesifisert i KMD sine 551 kriterier §9 *
 9. Fullmaktstruktur.
  1. Søknadsbeløp inntil 80 000 vedtas administrativt av Inn-Trøndelag regionale næringsfond.
  2. Søknadsbeløp inntil 150 000 innstilles av Inn-Trøndelag regionale næringsfond og vedtas av Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen (ASG)
  3. Søknadsbeløp over dette innstilles av ASG og vedtas av Politisk Styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen (PSG). Ved saker som fremmes for behandling, skal det inngå hva saldo på fondet er før og etter bevilgning.
 10. Årsrapport på innvilgede saker fra Regional forvaltning med faglige vurderinger, inkludert vurdering av måloppnåelse både i henhold til søknaden og fondets målsettinger, fra næringsmedarbeiderne i Inn-Trøndelag oversendes ASG og PSG innen 01.03 årlig.
 11. Vedtak i politisk styringsgruppe kan påklages formannskapene i Inn-Trøndelag eller den kommunestyret har gitt fullmakt til.
 12. Rådmannen/det lokale næringsapparatet i hver enkelt kommune har ansvar for saksbehandling til fondet. Koordinering av saksforberedelsene skal skje av den enhet som har det administrative ansvaret for Inn-Trøndelag regionale næringsfond
 13. Det rapporteres til politisk nivå i hver kommune tilsvarende krav til obligatorisk rapport til KMD/Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
 14. Politisk styringsgruppe i Inn-Trøndelag regionale næringsfond beslutter hvor ansvaret for felles forvaltningsrutiner – registrering av tilsagn, regnskap, samordnet rapportering mv. skal ligge.
 15. Utbetaling

  Anmodning om utbetaling skal skje via www.regionalforvaltning.no. For fellesprosjekter mellom kommunene spesifiseres ansvarlig kommune i tilsagnsbrevet. Tilskudd utbetales mot revisorgodkjent regnskap for aksjeselskap eller regnskap attestert av regnskapsfører. Gitte tilsagn faller bort etter 2 år med mindre søknad om forlengelse godkjennes.

   

 16. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen– bestående av ordførerne – utgjør styret for Inn-Trøndelag regionale næringsfond.

Vedtatt i administrativ styringsgruppe (ASG) for Inn-Trøndelagsregionen og politisk styringsgruppe (PSG) 2017.

 

 

 

 

Sekretariat for Inn-Trøndelags-fondet: Steinkjer Næringsselskap, gunn.tangstad@steinkjer.net

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen