(Du er ikke pålogget) 
 

Namsos Kommune - Kommunalt næringsfond

Namsos Kommunes Næringsfond er igjen åpent for nye søknader. 

Nytt av året er tre søknadsfrister og mer politisk behandling enn tidligere år.  De tre søknadsfristene er 13.03.23, 22.05.23, og 09.10.23. 

Da søknadene skal opp til politisk behandling, er det viktig at søkerne lager en fyldig beskrivelse av prosjektene.  Dette vil gjøre det lettere for politikerne å sette seg inn i sakene og ta gode beslutninger. 

Bruk gjerne maler for forretningsplaner eller prosjektplaner.  De guider deg fram til en god beskrivelse.  Maler for forretningsplan og prosjektplan finner du på nettsidene til kommunen:  https://namsos.kommune.no/naring-og-landbruk/naringsutvikling/kommunalt-naringsfond/ 

 

Retningslinjer vedtatt av Kommunestyret i Namsos 15.09.22

Snr 22/7467-4

 1. Formål:
  • 1.1.Disse retningslinjene omfatter forvaltning av økonomiske virkemidler til prosjekt innen bolyst og næringsutvikling i Namsos Kommune.
  • 1.2.Målet med fondet er å styrke kommunens arbeid med bolyst og næringsutvikling med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel kap 6.1 om næringsutvikling og 6.7 om utvikling av kommunens tettsteder. Prosjekt som bidrar til å skape nye eller sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen prioriteres.
  • 1.3.Fondet skal gi virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. Det skal derfor legges særlig vekt på bruk av fondet til å støtte til miljø- og klimavennlig innovasjon og nyskaping i næringslivet, herunder tiltak og prosjekter som er basert på gjenbruk, fornybare ressurser og miljøvennlig teknologi/ produksjon.
 2. Hvem kan søke:
  • 2.1.Alle bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Namsos Kommune kan i prinsippet søke om tilskudd fra fondet.
  • 2.2.Unntatt er søknader om tilskudd til tradisjonelt landbruk. De kan oppnå de samme tilskuddene under bygdeutviklingsordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via kommunen til Innovasjon Norge.
 3. Prosjekt som kan oppnå tilskudd hos andre finansieringskilder må søke ut disse før det eventuelt gis tilskudd fra kommunen.  Hvis andre finansieringskilder gir tilskudd men forutsetter tilskudd fra kommunen i tillegg, så må dette vurderes i forhold til støttenivå under.
 4. Det kan søkes om tilskudd til følgende formål;
  • 4.1.Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeid (utforming av markedsmateriell, logo), merkevarebygging, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide/prosjektledelse ifm foran nevnte)
  • 4.2.Etablererkurs – Deltageravgift kan dekkes etter at kurset er fullført
  • 4.3.Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr.
   • 4.3.1.Det gis kun lån ved investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr. Lån gis som serielån og rentevilkår settes til Nibor3m + 1%. Løpetid skal ikke overstige 10 år.
  • 4.4.Fondet kan brukes til å finansiere egenandeler som utløser annen finansiering, jf Næringshageprogrammet.
  • 4.5.Infrastruktur og lokalt tiltaksarbeid:
   • 4.5.1.tiltak som initieres politisk eller administrativt(eks. utredninger av allmenn interesse, utarbeidelse av informasjonsmateriell for kommunen o.l.)
   • 4.5.2.vertskapstiltak for besøkende:
    • 4.5.2.1.gjestehavner: Kommunen kan yte tilskudd til investering i gjestehavner men skal ikke selv etablere, eie eller drive gjestehavner.Kommunen yter ikke årlige tilskudd til drift av gjestehavner.
    • 4.5.2.2.bobil: Kommunen kan yte tilskudd til investering i tømmestasjoner for bobil og bobilplasser.
    • 4.5.2.3.andre tiltak av betydning for kommunen som vertskap
   • 4.5.3.infrastruktur (havner, veier, samferdsel, bredbånd, luftfart, mobiltelefoni, m.m.)
   • 4.5.4.andre tiltak som skal bidra til å øke bolyst (eks. stedsutvikling, oppstartstøtte events, m.m.)

 5. Støttenivå:
  • 5.1.Bedriftsutvikling og investering i bedrift 
   • 5.1.1.Gruppe A: inntil 30% tilskudd gis til prosjekt som oppfyller en eller flere av følgende kriterier:
    • 5.1.1.1.prosjektet omfatter ny virksomhet med stor innovasjonshøyde
    • 5.1.1.2.prosjektet gir store ringvirkninger i et område med sårbart næringsliv og utenfor kommunesentra
    • 5.1.1.3.prosjektet innebærer betydelig risiko for søker
    • 5.1.1.4.prosjektet omfatter en hjørnesteinsbedrift og har store ringvirkninger for næringslivet i hele eller betydelige deler av Namsos Kommune
    • 5.1.1.5.flere bedrifter samarbeider om næringsutvikling
    • 5.1.1.6.Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå inntil 50% tilskudd.
   • 5.1.2.Gruppe B: inntil 20% tilskudd gis til prosjekt som ikke faller inn under de andre gruppene.  Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå inntil 30% tilskudd.
   • 5.1.3.Gruppe C: inntil 10% tilskudd gis til prosjekt med lav innovasjonshøyde men som omfatter viktige sentrumsfunksjoner i distriktene. Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå inntil 20% tilskudd.
   • 5.1.4.Gruppe D: Oppmuntringstilskudd på kr 5.000,- til 15.000,- gis i prosjekt hvor søker har et vesentlig potensial, men der ideen har mindre forretningsmessig potensial.Det skal legges særlig vekt på støtte til ungdommer med ideer både innen næringsutvikling og innen bolyst.
   • 5.1.5.Veiledende maksimalsats for bedriftsretta støtte er kr 200.000,- pr prosjekt.
   • 5.1.6.I prosjekt med stort potensiale for utvikling av mange arbeidsplasser kan det vurderes å gå inn med et større beløp. Kommunen kan også vurdere å bruke NIB og gå inn på eiersiden med aksjekapital på inntil 30%.

  • 5.2.Bolyst og lokalt tiltaksarbeid:
   • 5.2.1.Gruppe A: inntil 100% eller inntil kr 1.000.000,- gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for næringslivet.
   • 5.2.2.Gruppe B: inntil 50% eller inntil kr 1.000.000,- gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for bolyst og av mindre betydning for næringslivet.
   • 5.2.3.Hvert prosjekt kan motta maksimalt 1 MNOK over en femårsperiode.

  Fondet kan ikke benyttes til:

  • 5.3.Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet. Kommunen kan kreve uttalelse fra bransjeforbund eller potensielle konkurrenter.
  • 5.4.Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet.
  • 5.5.videreføring av eksisterende drift i forbindelse med overdragelse av virksomhet.
  • 5.6.ordinær drift. 
   • 5.6.1.Varelager godkjennes ikke som tilskuddsgrunnlag.
   • 5.6.2.Inntil 3 mnd husleie kan godkjennes som tilskuddsgrunnlag i forbindelse med oppstart.
  • 5.7.Kun timesatser mellom kr 400,- og kr 800,- kan godkjennes.
  • 5.8.Eget arbeid utover 25% av prosjektets totale ramme . Kjøp av varer og tjenester fra søkers eget firma kan godkjennes som tilskuddsgrunnlag på linje med kjøp av varer og tjenester fra andre firma.
  • 5.9.innleie av vikar og eget arbeide i samme prosjekt
  • 5.10.lett omsettelig løsøre som håndverktøy, motorkjøretøy, fartøy, datautstyr, løst inventar, mv
  • 5.11.intern opplæring
  • 5.12.kjøregodtgjøring med satser over 50% av statens satser
  • 5.13.utgifter der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato
  • 5.14.direkte markedsføring (oppsett av webside, trykking og distribusjon mv)
  • 5.15.enkeltstående vassanlegg

 6. Vilkår
  • 6.1.I bedriftsretta prosjekt må søker dokumentere gjennomført etablererkurs eller tilsvarende.  Praksis som daglig leder eller tilsvarende kan også godkjennes.
  • 6.2.Det kreves ikke fradeling ved oppføring av næringsbygg.  Bygget må imidlertid brukes til formålet det er gitt støtte til i minst 5 år fra det er gitt ferdigattest.
  • 6.3.Ved investering i infrastrukturanlegg på privat eiendom kreves det langsiktige leieavtaler

 7. Saksbehandling: 
  • 7.1.Søkerne har rett til å påklage vedtak. Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan påklages etter Forvaltningsloven § 28.
  • 7.2.Klage sendes til kommunen og behandles av kommunens klagenemnd.
  • 7.3.Det delegeres til kommunedirektøren å behandle prosjekt med søknadssum opp til og med kr 75.000,-.
  • 7.4.Ubenyttede midler ved årets slutt ønskes prinsipielt å gjenbevilges kommende budsjettår
  • 7.5.Fondet skal ha tre søknadsfrister, tidlig vår, sommer, og sein høst.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen