(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Nesbyen kommune- ekstrabevilgning Koronapakke 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond – Nesbyen kommune

Tilskuddsmidler som følge av Covid-19 tiltak

 

Som del av krisepakke 3 og for å motvirke effektene av Koronatiltak, har Viken fylkeskommune tildelt næringsfondet i Nesbyen kommune 1.300.000,- kroner.

Målgruppen for ordningen er bedrifter og næringsaktører.

Ved tildeling av midlene prioriteres bransjer som er hardest rammet av Koronakrisen.

Det oppfordres til lokale og regionale samarbeidsprosjekter, i den grad det kan oppnås bransjespesifikke synergieffekter.

Formål
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Hvem og hva det kan gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Mer informasjon og vilkår finnes på:
Oppdragsbrev
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/oppdragsbrev-viken-fylkeskommune.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/brev-om-midlertidig-forskrift-for-kommunale-naringsfond.pdf

Midlertidig forskrift – vilkår:
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/midlertidig-forskrift-for-kommunale-naringsfond-covid-19-.pdf

Tilskuddets størrelse
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no.

Utbetaling av tilskuddene
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Hvordan søke
Søknad må sendes inn gjennom portalen www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt med næringsutvikler Odd-Arild Etterlid oae@nesbyen.kommune.no eller telefon 92 45 50 98 om du har spørsmål knyttet til innholdet i søknaden, vilkår mv. Ta kontakt med brukerstøtten på Regionalforvaltning.no, dersom det er nødvendig med hjelp til søknaden i denne portalen.

 

Søknadsfrist 1. oktober og 1. november i 2020. Forløpende behandling etter mottatt komplett søknad i regionalforvaltning.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen