(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond ifbm. Covid-19 - Aukra Næringsforum

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har vanskeligheter under korona-pandemien. Aukra kommune er tildelt 1,3 millioner.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning.

Hvem kan søke?

 • bedrifter
 • etablerere
 • næringsaktører som tilrettelegger for eller gir støtte til næringsutvikling

Hva kan det gis støtte til?

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

 • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
 • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.

 

Tilskuddet kan ikke brukes til:

 • løpende driftskostnader
 • kausjon eller annen økonomisk garanti
 • direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
 • renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
 • avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker

 

Søknadsfrist

Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende så lenge det er midler i fondet.

Slik søker du

Søknaden må inneholde

 • beskrivelse av tiltaket og forventede resultater
 • budsjett med finansieringsplan
 • om det er mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår

Egeninnsats kan godkjennes som egenandel av finansiering. Egne arbeidstimer kan prises med inntil kr. 700 per time.

 

Hva skjer videre?

Styret i Aukra Næringsforum er delegert oppgaven med å gjøre vedtak som planutvalg for Aukra kommune. Etter at søknaden er behandlet vil du få et skriftlig svar.

 

Utbetaling av tilskudd

Tildelte midler utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer fremdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

 

Lovhjemmel

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

 

Kontakt:

Arnt Sommerlund, Aukra Næringsforum
Mobil: 900 88 300

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen