(Du er ikke pålogget) 
 

Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet

Opprett ny søknad på støtteordning

Hvem kan søke? 

Kommuner, klynger og innovasjonsaktører, offentlige og private aktører i Innlandet fylke kan søke. Forutsetningen er at søker har etablert, eller ønsker å etablere, samarbeid med internasjonale partnere. Ordningen skal legge til rette for søknader til internasjonale finansieringsordninger. 

 

Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler, Interreg-midler, Digital, Horisont Europa, Erasmus+ (Unntatt KA1) og Nordiske kulturmidler. Andre ordninger kan vurderes. 

 

 
 • Store prosjekter som er rettet mot eksempelvis Horisont Europa Interreg hovedprosjekt eller Digital kan søke om kr 150 000 kroner.

 • Mindre prosjekter som er rettet mot eksempelvis Erasmus +, EØS-ordningen, Interreg småskala eller andre kan søke om 50 000 kroner.

 

 

Utvikle søknad til internasjonale prosjekter 

Ordningen skal bidra til å utvikle søknad mot internasjonale prosjekter, og kan dekke aktiviteter som nettverksarbeid, søknadsskriving og tilknyttet reisevirksomhet til formål rettet mot den valgte ordningen. Ordningen støtter ikke gjennomføring av egeninitierte internasjonale arrangementer eller prosjekter. Den støtter ikke drift, eller deltagelse på internasjonale arrangementer uten tilknytning til de aktuelle støtteordningene.

 

Søknaden må inneholde 

Hvem som søker, hvilken programordning som er relevant og eventuelle samarbeidspartnere: 

 
 • - forventet prosjektresultat

 • - forprosjekt- og fremdriftsplan 

 • - budsjett og finansiering 

 • - i tillegg skal søknaden kort vise forankring til FNs bærekraftsmål

 

 

 

Krav om egenfinansiering 

Det stilles krav om en egenfinansiering på minimum 50 prosent, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon. Det må vises til et budsjett og aktivitetsplanen der egeninnsats settes inn. 

Det kan tildeles enten 50 000 eller 150 000 kroner avhenge av størrelsen på prosjektet. Søker velger selv søknadssum i regionalforvalning.no. Summen på 50 000 kroner er rettet imot nye eller mindre aktører, mens summen på 150 000 kroner er rettet mot større og erfarne aktører. 

Midlene kan brukes til partnersøk, prosjektutvikling og søknadsskriving til EU-programmene Kreativt Europa, EØS-midler for kultur, Interreg-midler, Digital, Horisont Europa, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler. Andre ordninger kan vurderes. 

  

Tildelingskriterier 

Disse kriteriene blir lagt vekt på når søknadene vurderes: 

 
 • - prosjektets kvalitet og forventet resultat - Hvilken utlysning søker retter seg mot

 • - tiltakets betydning på lokalt, regionalt og europeisk nivå 

 • - en tilfredsstillende plan for partnerskap, planlegging, gjennomføring, styring og økonomistyring 

 • - sannsynlighet for å nå gjennom i en europeisk søknadsprosess 

 • - relevansen mellom prosjektets tematikk og FNs bærekraftsmål 

 • - aktører som søker om 150 000 kroner, skal bidra til å løse regionale utfordringer. Se gjerne til regionale planer.

 • - aktører som søker om 150 000 kroner bør også tilfredsstille krav til partnerskap i den valgte ordningen / utlysningen  

 

 

 

Hva mer IFK kan bidra med? 

Ved tildeling av støtte tilbys oppstarts- og oppfølgingsmøter med Innlandet fylkeskommune. Informasjon om tiltak og prosjekter som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelig for alle. Fylkeskommunens internasjonale rådgivere følger opp prosjektene med aktiviteter under Europanettverk Innlandet der dette er relevant. 

  

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd 

Søknadene behandles fortløpende. Tilsagn på innvilgede søknader sendes ut snarest og senest 6 uker etter søknadsfrist. 75% av tilskuddet utbetales på forskudd så fort prosjekteier har sendt inn anmodning om utbetaling. Resterende 25% av tilskuddet utbetales etter prosjektets slutt. 

  

Rapportering 

Det settes krav om en kort og enkel sluttrapport. Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap. Benytt tildelt skjema for sluttrapportering. Rapporteringsfrist vil stå i tildelingsbrevet. Rapporten må inneholde: 

 
 • Hvorvidt det ble søkt på en internasjonal støtteordning, og resultatet av søknaden.

 • Beskrivelse av gjennomført tiltak og resultatoppnåelse mot valgte bærekraftsmål. 

 • Regnskapsrapport med timelister pr dag/pr oppgave ifølge aktivitetsplanen.

 

 

Frist for rapportering er etter at internasjonal søknad har blitt vurdert, eller senest to år etter søknaden ble innvilget. 

Innlandet fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon. 

 
 
 

Kontaktpersoner: 

Stian L. Berg, tlf.: +47 456 18?289 

Amund H. Steinbakken, tlf.: +47 41613833 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen