(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Opprett ny søknad på støtteordning

I denne ordningen blir fylkeskommunene tildelt et rammetilskudd basert på Nkom sin dekningsundersøkelse for angjeldende år. For 2024 ble Nordland fylkeskommune tildelt kr. 60 448 201.

Fylkeskommunen skal kartlegge om det foreligger kommersielle planer om utbygging i områder som er aktuelle for utbygging de kommende tre år gjennom offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel. Dette innebærer at kommunene må sende kartomriss som viser området hvor det søkes om støtte til fylkeskommunen på e-post minst 1 måned før søknadsfristen går ut.

 

Formål med ordningen:

Bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet, hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste 3 årene.

Hvem kan søke:

Kommuner. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Flere kommuner kan gå sammen om en felles søknad.

Fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene og sender en innstilling til Nkom over de prosjektene som er godkjent for støtte. Nkom behandler ikke søknadene. 

Hva kan støttes:

Ordningen skal være teknologinøytral. Det betyr blant annet at både mobile, trådløse og faste bredbåndstilknytninger kan være aktuelle for støtte.

Krav til søknaden:

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet. Det må foreligge dekningsanalyse for utbyggingsområdene og man må beskrive effekten av utbyggingen i forhold til alle punktene under "Vilkår".

Kommunen må dokumentere at området kvalifiserer for støtte ved hjelp av Nkom's dekningskart. Dekningskartene finnes ved å gå inn på Nkom's hjemmesider.

Det skal også fylles ut et skjema for tilleggsopplysninger. Dette skjemaet vil bli sendt som vedlegg til e-posten som blir sendt til alle kommunene om søknadsprosessen, søknadsfrister etc. Dette skjemaet kan sendes ut ved henvendelse til kontaktperson i Nordland fylkeskommune.

Søknaden må inneholde områdekart som tydelig viser hvilke husstander som er inkludert i prosjektområdet. Dette må lages i en Keyhole Markup Language-fil (KML-fil) for at området skal være tydelig skissert. Legges som vedlegg i søknadsportalen.

Dette er de viktigste reglene:

1Søknaden skal inneholde navn og sted for det enkelte prosjekt

2. Det skal vedlegges adresselister for husholdninger og virksomheter som blir dekket på Excel-mal

3. Kart i KML-format over hvert enkelt prosjekt

4. Økonomisk omfang av prosjektet og annen relevant statistikk for prosjektomfang.

5. I 2024 er det ikke krav om kommunal eller privat medfinansiering, men dette vil telle positivt i tildelingen av bredbåndsmidler og departementet oppfordrer til å bidra med egenfinansiering. I tilfelle at det søkes om støttemidler uten kommunal egenandel, så kreves et eget vedlegg med begrunnelse for dette som vedlegg til søknaden. 

Lokale bidrag kan bestå av støtte fra kommune, private aktører (ikke utbygger) og egeninnsats/dugnad.

Adresselistene skal leveres på malen utarbeidet av Nkom. Kartutsnittene over utbyggingsområdene skal være i KML-format Det er viktig at kommunen gjør et grundig arbeid med adresselistene og kun tas med adresser hvor det er fastboende, næringsvirksomhet eller offentlig institusjon.

Nordland fylke offentlig støtte til bredbåndsutbygging - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Kontaktperson: 

Svein Tosbotn 
Rådgiver
E-post svetos@nfk.no 
Mobil  90 86 57 57


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen