(Du er ikke pålogget) 
 

Alver kommune næringsfond med søknadsfrist 1.10.2023

Alver kommune næringsfond med søknadsfrist 1.10.2023 har som føremål å bidra til næringsutvikling, vekst og fleire arbeidsplassar i Alver kommune.

Næringsfondet har som målsetting å:

 • Stimulere prosjekter som gir vekst i eksisterande verksemder og arbeidsplassutvikling i Alver kommune. 
 • Stimulere til ei berekraftig næringsutvikling. 
 • Stimulere til omstilling og nyskaping i næringslivet. 
 • Stimulere tiltak som styrker næringslivet i arbeidet med ny teknologi, innovasjon og entreprenørskap. 
 • Stimulere samarbeidstiltak innanfor etablert næringsliv. 
 • Stimulere til kompetanseutvikling i næringslivet.

 

Kven kan søkje?

Næringsfondet kan nyttast til tiltak for verksemder og til næringstiltak i regi av kommunen eller andre typar næringsutviklingsorganisasjonar, og/eller der midlane i hovudsak får effekt i Alver kommune, til dømes:

 • Føretak med forretningsadresse i Alver kommune.
 • Samarbeidstiltak med lokale føretak.
 • FOU-aktørar i samarbeid med lokale føretak.
 • Kommunale næringsutviklingsprosjekt.
 • Næringsutvikling i landbruket som ikkje får stønad frå landbrukets vanlege stønadsorgan.
 •  Verksemder som treng å ta eit nytt steg etter oppstartsfasen.
 • Etablerte verksemder som treng hjelp til å realisere eit nytt marknadspotensiale eller internasjonalt vekstpotensial.

 

Tilskot

 • Stønad skal nyttast til utviklingsprosjekt. 
 • Stønad frå næringsfondet skal ikkje overstige 50 % av prosjektet sin samla finansieringsplan.  

Avgrensingar

Stønad frå næringsfondet kan ikkje nyttast til:

 • Garanti for lån for næringsverksemd, teikning av aksjar, sanering av gjeld, kausjon/garanti for - eller renter og avdrag på lån til prosjekt eller verksemd.
 • Oppføring av bygg, og kjøp av eigedom og areal. 
 • Ordinære drifts- og vedlikehaldskostnadar og ordinær drift av verksemd. All støtte som ikkje er knytt til konkrete utviklingsprosjekt vert sett på som driftsstøtte.
 • Fondet gir ikkje støtte til festivalar, kulturtiltak og idrettsarrangement.

 

Søknad og anna informasjon er i utgangspunktet offentleg informasjon. Dokumentasjon vil bli lagt inn i søknadsportalen regionalforvaltning.no og kommunen sitt arkiv. Søkjarar som ønskjer at søknaden skal handsamast konfidensielt, må opplyse om dette i søknaden. Søknad vert handsama politisk ved Utval for næringsutvkling og drift. 

Informasjon

Kontakt Alver kommune - Næringsavdeling v/Kate Bentzen
  

Trykk her for å lese vedtektene

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen