(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring i Innlandet 1.trimester 2022

 Formål

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben.

 Hva kan det tildeles tilskudd til?  
 • Det gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med de ansatte.
 • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring, herunder reiseutgifter for kursholder, til kursavgift og deltakeravgift samt til  lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida. Eventuell reise og opphold for kursdeltakere inngår som hovedregel ikke. 
 • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger tillater det. Det gis ikke lønnstilskudd for permitterte arbeidstakere som mottar dagpenger.

Det gis ikke støtte til

 • Utvikling av kurs- og kompetansetilbud til bedrifter.
 • Ordinært opplæringsløp for lærlinger.
 • Tiltak som kan defineres som løpende drift.
 • Ordinære bedriftsutviklingstiltak. 
 • Ordinære opplæringstiltak i en bedrift, som for eksempel regnskapskurs.
 • Obligatorisk opplæring og opplæring som bedriften er pålagt å gjennomføre, som for eksempel sertifisering.
 • Opplæring som omfatter færre enn 3 personer, eller opplæring som kun omfatter ledelsen.
 • Ordinær, formell utdanning som fagskole og høgskoleutdanning.
 • Andre opplæringstiltak som er offentlig finansierte.
 • Det gis ikke tilskudd til påbegynt opplæring.
 Varighet og gjennomføring
 • Opplæringstiden for hver deltaker kan vare inntil 26 uker.
 • Opplæringen bør gjennomføre i løpet av 2022.

Prioritering av søknadene

Følgende bedrifter blir prioritert:

 • Godkjente lærebedrifter.
 • Bedrifter som har permittert arbeidskraft eller står i fare for å måtte permittere. 
 • Samarbeidende bedrifter.

Prioritering av tiltak: 
1. prioritet: 

 • Opplæring som omfatter en stor andel av de ansatte.

2. prioritet (hvis midler): 

 • Opplæring som omfatter færre enn tre personer.
 • Opplæring som kun omfatter ledelsen.
 • Tiltak som omfatter intern opplæring for å øke eksisterende markeder. 

Hvem kan søke?

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke.

Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet. 

Tilskuddet kan ikke tildeles bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter. Unntak gjøres for de som ikke hadde økonomiske vanskeligheter pr. 31.12.2019. 

Krav til søknaden

Opplæringsplan med konkret beskrivelse av opplæringstiltaket og hvor mange som skal delta i opplæringen.

Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson.

En kort beskrivelse av bedriften inkl. antall ansatte og bedriftens behov for omstilling. Hvis bedriften er godkjent lærebedrift må det opplyses om. 

Nøkkeltall fra regnskapsåret 2019 skal legges ved. Hvis vanskelig økonomisk situasjon 31.12.2019, må bedret situasjon dokumenteres. 

Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet. Kostnader til opplæring og lønn kan dekkes. Opplæringskostnadene må minimum utgjøre 1/3 av kostnadene. 

Bedriftens egenandel kan være både egeninnsats i form av timer og/eller finansiering (i direkte kroner). Godkjent timesats utgjør 1 promille av årslønn, men maksimalt 500 kr/time.

Tidligere tilskudd: Tilskudd som bedriften har fått tildelt som bagatellmessig støtte i kalenderåret og to foregående år må oppgis (tilskuddsgiver og -beløp)

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med regnskap skal sendes via regionalforvaltning.no. Utgifter og timer skal dokumenteres.

Max støttesats og støttebeløp

 

Inntil 60 % av godkjente kostnader.

Bedrifter med mer enn 250 ansatte og mer enn 50 mill. kr i årlig omsetning kan maksimalt støttes med inntil 50 % av godkjente kostnader.

Små og mellomstore bedrifter og enkeltpersonforetak med inntil 50 ansatte kan maksimalt få kr 300 000 i støtte.  

Mellomstore bedrifter med 50 til 250 ansatte kan få maksimalt kr 600 000 i støtte.

Store bedrifter med over 250 ansatte kan få maksimalt kr 1 000 000 i støtte.

Der flere bedrifter samarbeider om felles opplæringstiltak, kan maksimalt støttebeløp utvides.

Opplæringstiltakets art og antall ansatte som deltar i opplæringen vil legges til grunn ved vurdering av støttebeløp.

Tilskudd tildeles etter gruppeunntak artikkel 31, dvs ikke som bagatellmessig støtte.

Søknadsfrist

Løpende

 

 

Viktig informasjon

Søknader kan ikke sendes inn i perioden 14. mars-10. mai da ordningen dskal revideres.

Ufullstendige søknader kan avvises. Det oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen i god tid før søknad sendes.

Kontaktpersoner

Turid Lie, tlf. 976 30 102, epost: turid.lie@innlandetfylke.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen