(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond - Krødsherad kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål:

Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Viken fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter midler til kommunalt næringsfond.

 

Krødsherad kommune har fått tildelt 2 400 000 kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

 

Hvem kan søke om støtte?

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal-  og moderniseringsdepartementet.

 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

 

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal registreres og sendes inn gjennom portalen regionalforvaltning.no

Søknaden skal blant annet oppgi kontaktopplysninger, prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start- og sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett.

 

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil normalt være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom det er behov for å opplyse om forhold som kan være taushetsbelagt eller omtaler konkurransemessige forhold, må dette opplyses i søknaden. Det anbefales at opplysningene skrives inn i eget vedlegg til søknaden.

 

Vurdering av søknader

I vurderingene av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

1.      I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial

2.      I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet

3.      Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov og det skal aldri overstige 75 prosent.

 

Støtten må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte og øvrige føringer gitt i tildelingsbrev av 2/7-20.

 

Søknadsfrist er settes til 10. oktober 2020. Innkomne søknader behandlesav en egen jury bestående av Knut Martin Glesne, Andreas Torp, Gustav Kalager, Kari Anne berg og Hans Ole Wærsted

 

Det vises for øvrig til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunalt næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437?q=næringsfond

 

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men det kan likevel delvis utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdriften av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

 

Mottaker av tilskudd skal rapportere og be om utbetaling av tilskuddet i henhold til rapporteringskrav gjennom portalen regionalforvaltning.no

 

Tilsagnet kan falle bort helt eller delvis, eller bli krevd tilbakebetalt, dersom mottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å få bekreftelse fra kommunen på dette.

 

Det skal sendes inn sluttrapport og regnskap for prosjektet.

 

Kontaktperson
Hans Ole Wærsted

tlf 48220311

hans.warsted@krodsherad.kommune.no

Ta gjerne kontakt med Buskeruds næringshage AS for råd og vink i utvikling av tiltak/prosjekt.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen