(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 – Follo kommunene

Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås kommune har til sammen satt av kr. 540.000 som et ekstraordinært kommunalt næringsfond for Folloregionen. Faggruppen for næring i Follo står for forvaltning av disse fellesmidlene.


Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling i Follo. Pengene kan blant annet brukes til en bedrift med tiltak som dekker hele Follo, destinasjonsutvikling i Follo og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter i Follo.

Tiltaket som tilbys, skal kunne være til nytte for alle kommunene i Follo, det kan ikke være spisset mot en enkelt kommune. Det kan være f.eks. kompetansehevende tiltak for SMB, innovasjon og endring/omstilling i korona tider, styrking av samarbeid, og annet innenfor næringsutvikling i Follo kommunene.

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Kort om ordningen:

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75% av prosjektets kapitalbehov. Dvs at restfinansiering utgjør for eksempel ekstern finansiering, egen kapital eller egne arbeidstimer. (Timesatsen kan ikke overstige 700,- kr pr time)
 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis – det er også ønskelig med få delutbetalinger, men ikke et krav
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomiske vansker"
 • Midlene skal benyttes til næringsrettede tiltak i Follo, som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Søknadsfrist: onsdag 9. desember 2020
 • Tildeling innen utgangen av 2020 – utbetaling innen 30.desember 2021 ved innsendt og godkjent sluttrapport
 • Søknad sendes kun via www.regionalforvaltning.no 

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på følgende regionale føringer:

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsrettet utviklingstiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

I tillegg legges det vekt på følgende lokale føringer fra faggruppen for næring i Follo:

 • Prosjektet/tiltaket skal vise til effekt for utviklingen av næringslivet i Follo
 • I hvor stor grad prosjektet/tiltaket stimulerer til økt samarbeid mellom kommunene
 • Gjennomføringsevne, og sannsynligheten for at prosjektet vil nå målene

 

Det skal vedlegges et realistisk budsjett med prosjektplan/prosjektbeskrivelse.
Søknader uten dette vil ikke bli vurdert.

Ekstraordinære kommunale næringsfond – Covid-19 er regulert av midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet (FSKNF) og deler av Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV). Dette innebærer at utbetaling av tilskuddsmidlene skal skje etterskuddsvis, men man kan utbetale 15 % ved oppstart, og utbetale etter hvert som prosjektet dokumenterer fremdrift (FSKNF § 3). Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake til man har mottatt sluttrapport (jfr. FSDRV §10).

For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. (jfr. FSDRV §10)

Faggruppen kan tildele hele summen til én aktør eller dele opp til flere etter en helhetsvurdering av innkommende søknader.

 

For nærmere informasjon ta kontakt med:


*Karianne Thomassen, Næringsrådgiver Frogn kommune, tlf. 98245580.
E-post:
 karianne.thomassen@frogn.kommune.no

*Elisabeth Rytterager, Næringsrådgiver Nordre Follo kommune, tlf. 90767911.
E-post: Elisabeth.Rytterager@nordrefollo.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen