(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Krisemidler - Omstilling (servering-, reiseliv- og kulturnæring)

Opprett ny søknad på støtteordning

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget krisemidler til fylkeskommunene gjennom krisepakke – fase 3 for 2020. Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget kroner 3 350 000 øremerket Tromsø kommunes næringsfond. I Formannskapet 08.12.2020 ble det vedtatt at inntil korner 1 000 000 av midlene skal disponeres som omstillingsmidler til søknadsberettigede bedrifter som har blitt økonomisk rammet av covid-19.

Det kan søkes om inntil kroner 50 000 i omstillingsstøtte per bedrift, og tildelinger vil gjøres til de første 20 kvalifiserende søknadene.

Hvem kan søke om støtte?

Enkelte næringer har vært særlig hardt rammet av covid-19 pandemien. Denne utlysningen gjelder følgende næringer:

 1. Reiselivsnæring med fokus på aktivitets- og opplevelsestilbydere
 2. Serveringsnæring
 3. Kulturnæring, med fokus på arrangements- og eventvirksomhet

Vurdering

Følgende 9 tildelingskriterier legges til grunn for å vurdere om bedriften er søknadsberettiget, og må dokumenteres i søknad:

 1. Omstillingsstøtte fra Tromsø kommune skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra Staten, utsatte lån og avdrag, og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde fortsatt drift.
 2. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Omstillingstilskuddet vil bli behovsprøvd.
 3. Bedriften må være registrert med hovedkontor i Tromsø kommune og ha mer enn halvparten av virksomheten i Tromsø kommune.
 4. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 2 årsverk.
 5. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 MNOK for 2018, samt en positiv økonomisk utvikling til 2019, samt vise omsetning og resultat som under andre forhold tilsier grei overlevingsevne.
 6. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling for andre årsaker, som manglende skatt- eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget. Det gjøres unntak der hvor bedriften har fått innvilget utsettelse på slik innbetaling.
 7. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.
 8. Ved tildeling stilles det krav om at foretaket er organisert, eksempelvis i Visit Tromsø, NHO, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Creo, Virke, o.l.
 9. Det må fremlegges attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten med søknaden.

Hvordan søke?

Søknad sendes elektronisk, og søknadsskjema finnes på www.regionalforvaltning.no. Søknadsportalen krever innlogging, og søkere må derfor ha brukerkonto på regionalforvaltning.

Søknader behandles fortløpende av administrasjonen i Tromsø kommune.

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Viktig info

Omstillingsstøtten gis som bagatellmessig støtte og omfattes av regelverket for bagatellmessig støtte nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte §2. Søkere må selv påse at de følger reglene for bagatellmessig støtte, og kan derfor kun motta inntil €200 000 i offentlig støtte over en 3-årsperiode. Ved overtredelse av regelverket kan omstillingsstøtten kreves tilbakebetalt av Tromsø kommune.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen