(Du er ikke pålogget) 
 

Namsos Kommune - cov19-fond med kmd-midler

Opprett ny søknad på støtteordning

KMD kap. 553, post 68 - kommunal kompensasjonsordning til

lokale virksomheter - retningslinjer

 

 1. Virkeområde

  Retningslinjene pkt 2-6 gir bestemmelser om rett til kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet personinntekt som følge av utbrudd av covid-19.  Inntektstap som utløser rett til andre ytelser til livsopphold, gir ikke rett til kompensasjonsytelse.

  Retningslinjene pkt 6-12 gir bestemmelser om rett til kompensasjonsytelser for virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av Corona-epidemien. De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Namsos og vil i hovedsak være aktører som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene.

   

 2. Vilkår for ytelse

  Selvstendig næringsdrivende og frilansere med personinntekt fra næring eller oppdrag på over 0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G, 1G pr 010321 = kr 101.351,-), i aldersgruppen 18–67 år, som etter 12. mars 2020 har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av covid-19, kan søke om kompensasjonsytelse.

  Kompensasjonsytelsen ytes ikke til selvstendig næringsdrivende og frilansere som i den måneden det søkes ytelse for, har arbeidsinntekt, inkludert rett til trygdeytelser som erstatter bortfalt arbeidsinntekt, på til sammen 6 G eller høyere.

   

 3. Grunnlag for beregning og ytelsens størrelse

  Grunnlaget er den inntekten kompensasjonsytelsen regnes ut etter. Grunnlaget beregnes som et årlig beløp.

  Grunnlaget for selvstendig næringsdrivende fastsettes med utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra siste hele regnskapsår. For selskaper yngre enn 12 mnd brukes første driftsbudsjett som utgangspunkt for beregning av grunnlag.

  Grunnlaget for frilansere fastsettes med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag de siste 12 månedene før mars 2020. For frilansere som startet virksomheten mellom 1. mars 2019 og 1. mars 2020, legges hele driftsperioden til grunn.

  Maksimalt grunnlag er 6 G. Arbeidsinntekt, inkludert inntekt som ligger til grunn for trygdeytelser som erstatter bortfalt arbeidsinntekt, trekkes fra grensen på 6 G. Det samme gjelder for frilans- eller næringsinntekt det ikke er søkt kompensasjonsytelse for. Det gis ikke kompensasjon på et grunnlag større enn differansen mellom 6 G og summen av de nevnte inntektene.

  Kompensasjonsytelsen gis med 80 prosent av grunnlaget begrenset oppad til 6 G. Ytelsen gis for fem dager per uke, og dagsatsen er den årlige ytelsen delt på 260.

   

 4. Avkorting mot inntekt

  Inntekter som selvstendig næringsdrivende og frilanser i stønadsperioden kommer til fradrag i ytelsen med 80 prosent.

   

 5. Utbetalingsterminer

  Ytelsen gis per dag, og den utbetales etterskuddsvis for den kalendermåneden det er søkt for.

   

 6. Stønadsperiode

  Ytelsen gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Ved innvilgning av nye perioder innvilges ytelsen fra første dag.

   

 7. Skattepliktige registrerte foretak

  Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene. Fondet skal forvaltes mest mulig i samsvar med retningslinjene i statens kompensasjonsordninger. 

   

   

   

   

   

 8. krav til omsetningsfall

  Søker bør ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars 2020) for den eller de månedene det søkes for, sammenlignet med omsetning i tilsvarende måned forrige år.  alternativt kan søker sammenligne med budsjett.  Dette gjelder spesielt for yngre bedrifter. 

   

 9. beregning av støtte

  Støtte for den enkelte måned beregnes etter formelen UFK x OF x 0,9, der UFK står for «Uunngåelige fast kostnader» og OF står for «omsetningsfall i %».  Som unngåelige, faste kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som bl.a. kan føres under postene:

  • Leie av lokale
  • Lys og varme
  • Renovasjon, vann og avløp
  • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
  • Regnskap, revisjon og rådgivning
  • Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.
  • Forsikring og avgifter på transportmidler
  • Forsikringspremier
  • Netto rentekostnader

    

 10. vedlegg til søknad

  Søker må legge ved oversikt over omsetning, samt oversikt over uunngåelige faste kostnader for de månedene det søkes for.  All dokumentasjon må signeres av autorisert regnskapsfører eller revisor.

   

 11. utbytte og bonus

  Søkere som mottar kompensasjon oppfordres til å utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus.

   

   

   

 12. Ideelle og frivillige organisasjoner

Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser er inkludert i ordningen, men kun for den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. Det er et krav at de er registret i foretaksregisteret.

 

 

Opplysninger du trenger for å søke som selvstendig næringsdrivende og frilanser:

Søker du som selvstendig næringsdrivende så ta kontakt med din regnskapsfører og be om en oppstilling som viser:

 • personinntekt fra næring med dato innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke),
 • personinntekt for 2019.
 • utgifter i perioden det søkes for
 • Oppstillingen må være signert av autorisert regnskapsfører.

Søker du som frilanser så ta kontakt med regnskapsfører og be om en oppstilling som viser

 • personinntekt fra oppdrag innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke) 
 • personinntekt fra oppdrag i 2019
 • utgifter (i næring) i perioden det søkes for
 • Oppstillingen må være signert av autorisert regnskapsfører.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser og har utbetalinger fra NAV skal de tas med som personinntekt. Dette gjelder ikke utbetalt kompensasjon i denne ordningen for tidligere måneder.

Du kan evt. sjekke hva utbetalingen din har blitt registret som på Ditt NAV under «Dine utbetalinger».

Er du usikker på hva personinntekt er kan du lese mer om det på Skatteetatens sider.

 

Når og hvordan skal inntekter og utgifter føres opp?

En inntekt kan tidfestes på ulike måter. Enten til levering, fakturering eller mottak av pengene. Denne midlertidige ordningen har som formål at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal «ha noe å leve av» i måneder der inntekten er redusert. Det som teller her er når inntekten faktisk er redusert. 

Det betyr at når du skal oppgi hva du har hatt i inntekt i måneden du søker kompensasjon for, er det penger du har mottatt denne måneden som skal regnes med. 

Har du hatt utgifter i næring denne måneden, skal disse trekkes fra inntektene i næring for denne måneden. 

Eksempel A
Ingers næringsvirksomhet er å holde kurs. Hun betaler for kursmateriell og leie av lokale, og har inntekter fra kurshonorar per deltaker. Her er en liste over når hun betaler for ulike ting og når hun får ulike inntekter.

27. april: Betaler for å skrive ut kursmateriell til 100 personer: 3 000 kroner

10. mai: Betaler på forskudd for å leie lokale til kurs som skal være 22. mai: 5 000 kroner

20. mai: Betaler på forskudd for å leie lokale til kurs som skal være 29. mai: 7 000 kroner

22. mai: Får deltakeravgift fra 20 personer på kurs: 12 000 kroner

29. mai: Får deltakeravgift fra 15 personer på kurs: 9 000 kroner

I perioden 1. mai–31. mai har Inger følgende utgift: 5 000 + 7 000 for lokale.

I perioden 1. mai–31. mai har hun følgende inntekter: 12 000 for kurs 22. mai og 9 000 for kurs 29. mai.

Inntekter minus utgifter i perioden 1. mai–31. mai er: 12 000 + 9 000 – 5 000 - 7 000 = 9 000

Hvis du har tidfestet inntekter og utgifter på andre måter enn det som er vist her, kan du fortsette med det. Hovedpoenget er at du bruker den samme måten å føre inntekter og utgifter på hver måned du søker.  

Hvordan beregner vi inntektstapet ditt?

Denne ordningen beregner inntektstapet ditt ut fra tidligere inntekter - ikke ut fra hva du har mistet av planlagte oppdrag og inntekter. Vi legger sammen tidligere inntekter til en gjennomsnittsinntekt som vi kaller beregningsgrunnlaget. 

 • Er du selvstendig næringsdrivende, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for næring i 2019. For nyetablerte selskaper i 2020 kan vi bruke inntekter frem til 1. mars 2020. Du regnes som selvstendig næringsdrivende og etablert fra du ble registrert med næring i Brønnøysundregistrene, selv om du ikke har hatt næringsinntekt hele tiden. 
 • Er du frilanser, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekten din for oppdrag de siste 12 månedene. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.

Personinntekten din og eventuelle inntekter i måneden du søker for, er viktige elementer når vi beregner inntektstapet ditt.  

Når vi har fastsatt beregningsgrunnlaget ditt vil du til og med 31. oktober 2020 kunne få kompensert 80 prosent av dette beløpet. Dersom du har hatt inntekter i perioden som du søker kompensasjon for, vil utbetalingen reduseres med 80 prosent av disse inntektene.

Fra og med 1. november 2020 endres kompensasjonen fra 80 prosent til 60 prosent. Det betyr at om du har hatt inntekter i perioden du søker kompensasjon for, fra og med 1. november, vil utbetalingen reduseres med 60 prosent av disse inntektene.

Inntektstap som på årsbasis overstiger 6G vil ikke bli kompensert. 

 

Får jeg dekket hele inntektstapet?   

Inntektstapet ditt kompenseres ikke fullt ut. 

 • 80 prosent av inntektstapet inntil et årlig maksbeløp på 6G (599 148 kroner) kompenseres frem til 31. oktober 2020. 
 • Fra 1. november 2020 kompenseres 60 prosent av inntektstapet inntil et årlig maksbeløp på 6G. 
 • Du må dekke de første 16 dagene etter at inntektstapet oppstod. 

Du dekker 16 dager med inntektstap kun en gang. Selv om du etter å ha mottatt kompensasjon skulle få oppdrag og motta inntekter, behøver du ikke å dekke nye 16 dager hvis inntektstapet fortsetter. 

Du kan ikke motta andre ytelser fra NAV disse 16 dagene. 

 

Kan jeg kombinere denne nye ordningen med andre utbetalinger fra NAV?

Ja, men bare hvis de ikke dekker det samme inntektstapet. 

Eksempel E
 
Amir er selvstendig næringsdrivende og har vært 50 prosent sykemeldt over lengre tid. Han har nå tapt resten av inntekten. Da kan denne ordningen dekke resten av inntektstapet.

Eksempel F

Kajsa er arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Hun har en årlig arbeidsinntekt som arbeidstaker på 400 000. Denne inntekten mistet hun på grunn av koronautbruddet. Kajsa mottar dagpenger for tapet av denne inntekten. Hun kan likevel få dekket tap av næringsinntekt på opp til 200 000 kroner fra denne midlertidige ordningen.

Kan jeg søke om omsorgspenger hos NAV?

Ja, hvis du har mistet oppdrag og vært hjemme med barn fordi skolen eller barnehagen var stengt, kan du bruke omsorgsdager. 

Men du kan ikke søke om både omsorgspenger og den nye midlertidige ordningen for den samme perioden. 

Du kan heller ikke ta ut omsorgspenger i de 16 dagene du må dekke selv etter at inntektstapet her oppstått. 

Les mer om hvordan du søker om utbetaling av omsorgspenger. Du kan søke opptil 3 måneder tilbake i tid. 

 

Må jeg registrere meg som arbeidssøker hos NAV? 

Nei, du må ikke registrere deg som arbeidssøker for å kunne benytte denne ordningen. 

Er du derimot også arbeidstaker og blitt permittert, må du registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger for den inntekten du har mistet som arbeidstaker. 

 

Kan jeg søke om dagpenger hos NAV?

Er du frilanser, kan du ha rett til dagpenger. Er du selvstendig næringsdrivende i tillegg, kan du søke på begge ordningene. Da får du i tilfelle dagpenger for frilansinntektene, mens du får penger fra den nye ordningen for den delen av inntekten din du har som selvstendig næringsdrivende.

Mange har en kombinasjon av flere inntekter. Les her hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Hvis du har tapt inntekter både som frilanser og selvstendig næringsdrivende:

Du velger selv om du vil søke om dagpenger for frilansdelen, eller om du bare vil søke på den nye ordningen for begge typer inntekt. Les her: Jeg er frilanser – bør jeg søke dagpenger eller den nye ordningen?

 


 

Når kommer pengene?

Søknadene blir behandlet automatisk og de aller fleste av de som får søknaden sin innvilget, vil få kompensasjonen utbetalt på konto i løpet av få dager. Noen søknader krever oppfølging og det vil kunne ta noen uker før disse er ferdig behandlet.  

 

Hvorfor kan utbetalingen variere fra måned til måned?

Vi utbetaler på bakgrunn av beregnet dagsats for antall virkedager i måneden. Siden antall virkedager kan variere fra måned til måned, vil også beløpet du får utbetalt i kompensasjon kunne variere fra måned til måned. 

Variasjoner i eventuelle inntekter og utgifter du har hatt fra måned til måned vil også ha innvirkning på størrelsen på kompensasjonen.

 

Hvor lenge varer ordningen?

Ordningen er vedtatt å vare til og med 31. august 2021.

 

 

Opplysninger du trenger for å søke som næringsdrivende forøvrig:

Ta kontakt med regnskapsfører og be om en oppstilling som viser

 • ·omsetningsfall pr måned det søkes for (20% for mars 2020 og 30% eller mer for andre måneder)
 • uunngåelige faste kostnader for de samme månedene.
 • Oppstillingen må være signert av autorisert regnskapsfører.

Kompensasjon pr måned beregnes etter formelen UFK x OF x 0,9.  UFK står for uunngåelige faste kostnader og OF står for omsetningsfall.  Dette er tall som bedriftens regnskapsfører kan regne ut. 

 

Omsetningsfall beregnes ut ifra tilsvarende måned før 010320.  For yngre bedrifter kan opprinnelig driftsbudsjett benyttes.  Har man ikke driftsbudsjett så må regnskapsfører sannsynliggjøre en omsetning som beregningsgrunnlag og skrive kort om dette i oppstillingen.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen