(Du er ikke pålogget) 
 

N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Bakgrunn

I 2017 la Regjeringen frem sin Nordområdestrategi. I kapitelet om næringsutvikling med overskriften «Næringsutvikling – høyere opp i verdikjedene» vil de nå målene om «Øke verdiskapingen i nordnorske bedrifter basert på landsdelens ressurser».

På bakgrunn av bevilginger over revidert statsbudsjett til N2 ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter for Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, Sametinget, Innovasjon Norge samt Norges Forskningsråd. Disse har i felleskap utviklet en prosjektplan for prosjektet «Høyere opp i verdikjeden». Prosjektnavnet har i ettertid blitt endret til N2. Prosjektleder for prosjektet er KUPA.

Se også: Prosjektbeskrivelse "Høyere opp i verdikjeden"

Visjon N2

Utvikle framtidens leverandører i Nord-Norge

Mål N2

Programmet skal gi økt bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i nordnorsk næringsliv og kompetansemiljø innen sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen, samt tilsluttede næringer. Anvende teknologi og ressurser på tvers av næringene for økt radikale innovasjoner.

Programmet skal forsterke og være komplementær til eksisterende satsinger.

Programmet skal fokusere på bærekraft, kaldt klima, eksponerte forhold og naturgitte fortrinn.

Delmål N2

1.      Styrke samspillet mellom nærings- og innovasjonsaktører i landsdelen for å oppnå felles mål om å utvikle framtidens leverandører i Nord-Norge, herunder sterkt samspill med potensielle viktige kunder.

2.      Å forsterke markedsorienteringen i forhold til leverandørutvikling i bedriftsnettverk og klynger i landsdelen

3.      Mer næringsrettet forskning og utvikling i landsdelens klynger og nettverk med mål om styrket nasjonal og internasjonal konkurransekraft, gjennom økt samspill mellom forskningsmiljø og bedrifter.

4.      Å øke innovasjonskompetansen i eksisterende næringsliv gjennom styrket kompetanseprogram.

Søkbare aktiviteter

Gjennom virkemidlene i N2 ønsker eierne i N2 at klynger og nettverk samt deres medlemsbedrifter skal få tilgang på utviklingsmidler for å legge til rette for utvikling. Virkemidlene i N2 skal fokusere på å heve nordnorske bedrifter høyere opp i verdikjeden.

De søkbare midlene i denne utlysningen utgjør inntil kr. 27.000 000,- fordelt over perioden 2019-2021.

Denne utlysningen gjelder følgende hovedaktiviteter i N2:

·         Hovedaktivitet 2.3: Sjømatnæringen- aktiv mobilisering av potensielle leverandørbedrifter til et større utviklingsprogram, i tett samarbeid med noen av de viktigste innkjøperne i bransjen og de eksisterende sjømatklyngene.

·         Hovedaktivitet 2.4: Reiseliv/opplevelsesnæringen: Aktiv mobilisering av aktørene til et større nettverk- og kompetanseprogram, i tett samarbeid med eksisterende klynger og andre viktige samarbeidskonstellasjoner.

·         Hovedaktivitet 4.1: Skreddersy program kurs og kompetanseutviklingstiltak

·         Hovedaktivitet 4.2: Etter og videreutdanning, og utvikling av nye fagtilbud for økt spesialisering i næringene

·         Hovedaktivitet 4.3: Etablere grunnleggende felles regler innenfor de ulike næringene, vurdere mulighet for standardisering og ulike former for sertifisering

Se også: Prosjektbeskrivelse "Høyere opp i verdikjeden"

Det kan søkes om støtte til en eller flere hovedaktiviteter. Når det søkes om støtte til flere hovedaktiviteter skal det vises hvordan disse skal virke i sammenheng. Det kan også søkes støtte til andre aktiviteter dersom disse øker sannsynligheten for å nå N2 sine målsettinger.

Hvem kan søke

  • Klynger og nettverk uavhengig av finansieringsform i sjømat og reiseliv-/opplevelsesnæringene samt tilstøtende næringer
  • Nettverk i denne sammenheng er minimum tre bedrifter i et samarbeid
  • Flere klynger/nettverk i samarbeid også på tvers av bransjer kan søke
  • Bedriftene/klyngen/nettverket bestemmer selv hvem som i rollen som tiltenkt prosjektleder skal søke på deres vegne hvis de ikke søker selv. Eksempler på dette kan være: kunnskapsparker, næringshager, innovasjonsselskap, næringsselskap, reiselivsdestinasjonsselskap m.fl.
  • Søker skal ha organisasjonsnummer og virksomhet i Norge. Må ha evne til å sikre finansiering som er tilstrekkelig for gjennomføring av prosjektet utover finansiering fra N2
  • Søkere skal primært ha tilholdssted i de tre nordligste fylkene og om relevant, spesielt rettet mot utvikling av samisk næringsliv

Hvor mye kan det søkes om

N2 kan støtte inntil 50 % av godkjent kostnadsgrunnlag.

Kriterier

Alle søknader vil bli behandlet etter følgende ikke prioriterte kriterier:

1.      Relevans i forhold til N2 sine målsettinger

2.      Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Minimum tre bærekraftsmål skal beskrives.

3.      Prosjekter med iboende grenseoverskridende samarbeid på tvers av bransjer og fylke/land vil bli vektlagt. Hvis søknaden ikke bidrar til økt grenseoverskridende samarbeid skal det synliggjøres hvordan det likevel vil bidra til å nå N2 sine    målsettinger

4.      Det skal synliggjøres hvordan prosjektet skal nyttiggjøre seg de naturgitte fortrinn i landsdelen

5.      Kvaliteten i tilsendt dokumentasjon

6.      Sannsynlighet for at tilsiktet målgruppe nås og med ønsket effekt

7.      At tiltakene kan iverksettes og gjennomføres i prosjektperioden (2019-2021)

8.      Prosjektets nytteverdi og prosjektledelsenes gjennomføringsevne

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde:

·         Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, organisasjonsform (forening, stiftelse, AS eller annet), kontonummer og kontaktperson

·         Opplisting av deltagere i prosjektet og deres rolle

·         Dersom søknaden er utarbeidet av flere søkere, skal det fremgå hvem som er hovedansvarlig for gjennomføringen

·         Dokumentasjon på forankring hos deltagerne i prosjektet

·         Oppgi kostnadsoversikt og finansieringsplan for prosjektet med en beskrivelse av planlagt egeninnsats og eventuell egenfinansiering

·         Beskrive målgruppe(r), målstruktur (hoved- og delmål) og aktiviteter

·         Beskrive hvordan målene bidrar til at N2 når sine målsettinger

·         Dokumentere og begrunne behovet og etterspørselen for tiltaket det søkes midler til

·         Tidsplan for gjennomføring av prosjektet

·         Organisering av prosjektet

·         Hvis aktuelt for prosjektets innhold: Synliggjør hvordan prosjektet skal bidra til vekst i samisk næringsliv

Frister og saksbehandlingstid

Søknader på midler til N2 på inntil kr. 200 000,- behandles fortløpende administrativt.

Søknader på kr. 200.000, - og høyere skal opp til behandling i Styringsgruppen N2. Søknadsfrist er satt for tilfredsstillende behandling og mulighet for å involvere prosjektets ressursgruppe i behandlingen av søknader. Søknadsfrist og styringsgruppens møtedatoer i 2019 er listet under:

Søknadsfrist

Møtedato

27. september

6. november

30. oktober

6. desember

Tilskudd

Midlene fra N2 tildeles som tilskudd og følger i hovedsak de forvaltningsprosedyrer og rutiner som gjelder i forvaltningen av øvrige regionale virkemidler.

Søknad sendes inn elektronisk via www.regionalforvaltning.no

Styringsgruppen N2 tar den endelige avgjørelsen om prioriteringen av virkemidlene, og vil i tillegg til kvaliteten på søknadene vektlegge fordeling av midler blant annet på bakgrunn av bransje.

Ved positivt vedtak om tilskudd vil søker motta et tilsagnsbrev med nærmere informasjon om rutiner og vilkår for tilskudd og utbetaling.

Tilskuddet utbetales som hovedregel i to terminer. Første del kan utbetales når halvparten av prosjektet/tiltaket er ferdig. Det kan da utbetales tilskudd tilsvarende den prosentandelen av tilskuddsgrunnlaget som er gått med.

Anmodning om delutbetaling og/eller sluttutbetaling gjøres elektronisk via søker-portalen www.regionalforvaltning.no

Rapportering

Det skal fremmes halvårlig framdriftsrapport til prosjektledelsen N2. Disse leveres senest 1. juni og 1. desember hvert år.

Det skal ved prosjektets slutt skrives sluttrapport som skal overleveres prosjektledelsen N2 senest 60 dager etter prosjektslutt.

For alle beløp over 200.000 skal revisorrapport v

edlegges sluttrapport.

For alle prosjekt skal signerte timelister for egeninnsats vedlegges.

Kontakter

Dersom en søker er i tvil om prosjektet som tenkes omsøkt er innenfor virkeområdet til N2 kan følgende kontaktes for dialog/avklaring:

Prosjektledelse N2:               Jørgen Bratting, 95 11 42 11, jorgen@kupa.no

Finnmark Fylkeskommune: Marit Magelssen Vambheim, 908 85 048, marit@ffk.no

Troms Fylkeskommune:       Rune Eliassen, 911 28 749, rune.eliassen@tromsfylke.no

Nordland Fylkeskommune: Eirik Stendal, 902 24 944, eirste@nfk.no

                                                   Lars Asbjørn Andersen, 75 65 03 25, larand@nfk.no

Samediggi/Sametinget:        Kirsten Østby, 78 47 41 08, kirsten.ostby@samediggi.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen