(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Formål med ordningen

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av koronavirusutbruddet, er kommunene tildelt ekstraordinære midler til det kommunale næringsfondet. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av covid-19.  

Bindal kommune er i 2020 tildelt en ramme på kr 1 088.611.

 

Hvem kan søke om midler?

Bedrifter/næringsaktører/nettverksorganisasjoner i Bindal kan søke om midler. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

 

Vurderingskriterier:

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom partnere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid/allianser.

 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet sammen med politiske bestemmelser legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. 

Det er ikke anledning til å søke om midler til investeringer eller typiske driftsoppgaver.

 

Hvordan søke støtte?

Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist

  • Fredag 11. september 2020 (søknadene behandles av fondsstyret 15. oktober)

Merk: Søknader på over 200 000 kroner må behandles i kommunestyret 12. november.

Kommunen har frist for sluttrapportering til Nordland fylkeskommune senest 1. februar 2021.

 

Statsstøtteregelverket

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte eller som alminnelig gruppeunntak.

 

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Inntil 15 prosent av tilskuddet kan utbetales allerede ved oppstart når dette er avgjørende for å få tiltaket igangsatt.

 

Kontaktperson

Ole K. Haugvik, Plan og utvikling – Tlf. 900 83 939

ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen