(Du er ikke pålogget) 
 

Hamar kommune - ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19

Ekstraordinært kommunalt næringsfond covid-19

Økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting er en følge av covid-19 utbruddet, og staten har tildelt kommunene ekstra midler til næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov og motvirke negative virkninger av Covid-19.

Hamar kommune er totalt tildelt 1,5 mill. kroner. Etter 1. tildelingsrunde fortsatt er igjen 450.000,- som nå er søkbare.

 

Hvem kan søke?

Det gis som hovedregel støtte direkte til bedrifter med organisasjonsnummer registrert i Hamar.

Det oppfordres at bedrifter samarbeider om søknad.

 

Hvordan søke?

Vi oppfordrer til å kontakte Hamarregionen reiseliv og utvikling eller Hamar kommune før søknad sendes for veiledning i søknadsprosessen. Se kontaktinfo nedenfor.

 

Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond skal gå via www.regionalforvaltning.no. Registrer bedriften som søker og opprett deretter søknad.

 

Følgende vektlegges i vurderingen:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet for egen bedrift og/eller positive ringvirkninger for andre
  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

 

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Prosjektet skal ikke være startet før søknaden er sendt. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. Tilskudd begrenses normalt til maks 50.000 kroner, men vurderes ut fra antall involverte aktører, antall søkere og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting.

 

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves sluttrapport med dokumenterte kostnader for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no


Søknadsfrist er 30.november 2020.

 

Kontaktpersoner:

Hamar kommune

Svein Frydenlund, næringssjef
e-post:svein.frydenlund@hamar.kommune.no
Mobil: 901 06112

 

Hamarregionen reiseliv og utvikling

Berte Sollerud Helgestad, forretningsutvikler
e-post:berte@hamarregionen.no
Mobil: 995 12512

 

 

Husk dette når du fyller inn søknaden

Når du fyller inn søknaden er det viktig at du under feltet Forretningside/mål og innhold med prosjektet beskriver

  • Kort hva utfordringen er
  • Hva er målet med tiltaket
  • Beskrive hva man skal gjøre – delene/innholdet i tiltaket/prosjektet

Når du skal legge inn kostnader og finansiering må du legge inn de feltene som er relevant for deg. I malen er det bare Prosjektkostnader som står der, legg inn de områdene som er relevant for deg. Eksempler kan være innkjøp/investeringer, kompetansetiltak/workshops, kommunikasjon, reiseutgifter. Tenker da at prosjekkostnader blir egeninnsats og at øvrige kostnader er direkte innkjøp/investeringer. Vi kan regne 500 kr timen, når dere skal regne kostnaden på egeninnsats. NB! Det må føres timeregnskap med dato og aktivitet som legges ved i rapportering senere i tillegg til dokumentasjon på kostnader. Under finansieringsplan må da egeninnsats være lik prosjektkostnader. Denne støtteordningen gir 50% støtte så 50 % av kostnaden kan skrives på Tilskudd fra næringsfondet. Pengene betales etterskuddsvis når dere har rapportert og dokumentert prosjektet. Det er mulig å be om delutbetalinger ved dokumentasjon av kostnader. All rapportering gjøres gjennom løsningen i Regionalforvaltning.

Under feltet Andre opplysninger som er etter finansieringsplan ber vi om at de beskriver effekten av prosjektet tiltaket ifht verdiskaping, sysselsetting, langsiktig drift.

Det er mulighet til å laste opp vedlegg til søknaden. Her kan det være fint å legge inn dokumentasjon på investeringer, gjerne dokumentasjon som viser på hvilken måte dere er rammet eller blir rammet av covid-19 eller annen relevant dokumentasjon for at vi skal få et bedre grunnlag for å vurdere søknaden din.

Søknadsfrist er 30. november 2020.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen