(Du er ikke pålogget) 
 

Kompetansemeglerprosjekt FORREGION Arktis

Opprett ny søknad på støtteordning

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut midler til kompetansemeglerprosjekt. Søknadsfrist 31.01.2021

Kompetansemegling er et virkemiddel i FORREGION Arktis, som er finansiert av Forskningsrådet igjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Hovedmålet i perioden er at:

FORREGION Arktis skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i næringslivet. 

Delmål

 • Næringslivet i regionen skal i større grad ta i bruk forskningsbasert kunnskap for å kvalifisere seg til regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. 
 • Næringsliv og forskningsmiljø i regionen skal kobles tettere sammen 
 • Ved å benytte seg av forskningsbasert kunnskap skal flere bedrifter bli mer konkurransedyktige og bærekraftige 
 • Satsingen skal bidra til å styrke bedriftsnettverk og (gryende) klynger, samt tilrettelegge for bedre koordinering mellom medlemmene av firepartsavtalen  

Prosjektets mål skal oppnås gjennom bruk av følgende virkemidler;

 • Kompetansemeglingmobilisere bedrifter til å ta i bruk forskning. Gjennom kompetansemegling får bedrifter gratis hjelp til å finne fram til rett FoU-kompetanse for sitt prosjekt.
 • Forprosjekt i bedrift - et lavterskel virkemiddel for etablerte bedrifter som ikke har forsket eller samarbeidet med forskningsmiljø tidligere. Bedriften kan få inntil 200.000 kr i støtte til kjøp av forskningskompetanse.
 • Næringslivsmentor - frikjøp av personer i næringslivet slik at de kan bidra inn i universitetssektoren. Mentorene bidrar direkte i undervisning, i planlegging av undervisning og i veiledning av PhD-studenter. Frikjøpet er 20 %-stilling på universitetet i 1 år eller 10 % i 2 år. Støtten dekker lønns- og driftsutgifter.
 • Nettverksmøter – arena som egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring. Kompetansemeglere organiserer møtene, som har som mål at deltagerne kommer fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller satsing. Relevant FoU-miljø deltar på nettverksmøtet.

Satsingen forankres i tidligere Troms´ FoU- og innovasjonsstrategi – Arktiske muligheter og tidligere Finnmarks Regional innovasjonsstrategi for Finnmark. Sentrale momenter fra disse strategiene er samarbeid og systematisk utviklingsarbeid, digitalisering, bærekraft og grønn omstilling. 

I 2021 skal FORREGON prioritere virkemidler og prosjekter innenfor to satsingsområder:

 • Digitalisering og teknologi 
 • Bærekraft og grønn omstilling 

For å avgrense vil en prioritere følgende innsatsområder; bedrifter som i sin forretningsmodell tar utgangspunkt i naturressurser og/eller regionens naturgitte fortrinn. Innsatsområdet er tverrsektorielt. Det er et ønske om at bedrifter, gjennom samarbeid med FoU, finner nye koblinger og samarbeidskonstellasjoner i eller på tvers av næringer. Det er beslektet mangfold mellom flere næringer som gir muligheter for kombinasjoner av kunnskap og innovasjon. 

Beskrivelse av kompetansemeglerrollen

I programplanen for FORREGION er kompetansemegling definert slik:

Kompetansemegling er en aktivitet der en bistår bedrifter og offentlige virksomheter med å finne fram til rett FoU-kompetanse for utviklingsprosjekt. (…) Et viktig verktøy for kompetansemegleren, er forprosjektmidler som megleren kan oppfordre bedriften til å søke om. Gjennom forprosjekt kan bedrifter og offentlige virksomheter, enkeltvis eller i nettverk, og FoU-miljø samarbeide om løsning av mindre FoU-oppgaver.

Det å jobbe som kompetansemegler krever breddekunnskap innen flere felt, fordi en kompetansemegler skal både ha god bedriftskompetanse og kjenne ulike forskningsmiljøers kompetanse og spesialområder, samtidig som vedkommende må ha erfaring fra /eller ha kunnskap om gjennomføring av FoU- og utviklingsprosjekter. Hva skal kompetansemeglerprosjektene bistå med?

Kompetansemegling skal være noe som går ut over prosjektdeltakernes normale roller og oppgaver, for eksempel bedriftsveiledning. Kompetansemegling skal alltid ha som mål å få i gang prosjekt hvor hovedelementet er FoU. Det er ikke alltid dette lykkes, megling er en prosess hvor det faktiske resultatet noen ganger er annerledes enn det man opprinnelig så for seg. I disse tilfellene kan man henvise prosjekter til andre ordninger og virkemidler. Megleren skal videre ivareta en portefølje ved å følge opp bedriftene videre fra et forprosjekt til mer varig innovasjonsarbeid og et mer omfattende samarbeid med FoU-miljø med nye søknader til andre finansieringsordninger/programmer.

Kompetansemegler skal bidra med å:

 • Mobilisere bedrifter til å ta i bruk forskning
 • Evaluere bedrifter som ønsker å gjennomføre et FoU-prosjekt med hensyn på bedriftens egen kapasitet og kunnskap for å gjennomføre prosjektet.
 • Identifisere utfordringer hvor ekstern FoU-kompetanse vil være en god løsning for bedriften, dette gjøres sammen med bedriften. I dette ligger også å identifisere bedriftens problemstillinger (for eksempel med hjelpe av Forskningsrådets “prosjektkanvas”)
 • Finne rett FoU-miljø som kan bidra til å løse problemstillingen / utfordringen sammen med bedriften. FoU-kompetansen kan være regional, nasjonal eller internasjonal.

For å kunne fylle kompetansemeglerrollen godt er det viktig med erfaring og / eller kompetanse knyttet til næringslivet innenfor innsatsområdet (næringsliv som bygger på regionens naturgitte fortrinn) og minst ett av de to satsingsområdene.

Kompetansemeglere må ha god kjennskap til ulike finansieringsordninger for næringsrettede virkemidler. FORREGION Arktis ønsker å knytte til seg kompetansemeglere med forskererfaring eller med omfattende erfaring med bedriftsrettet forsknings- og innovasjonsarbeid, gjerne innenfor ett eller flere av FORREGION Arktis´ satsingsområder. Det er derfor et krav at kompetansemeglerprosjektene skal være tilknyttet et FoU-miljø.

Kompetansemegler må like å jobbe i utviklingsmiljøer, og også tørre å utfordre på en riktig måte. Kompetansemegleren må kunne kommunisere godt, opptre profesjonelt og ha evne å oppnå tillit både hos næringslivet og i forskningsmiljøene. En viktig suksessfaktor er å bidra til å etablere et godt tillitsforhold mellom bedriftene og FoU-miljøene for å formidle "forskningslivet” til bedriftene.

Forskningsrådet har utviklet et e-læringslæringskurs for kompetansemeglere. Det er obligatorisk for kompetansemeglere å gjennomføre kurset.

Utlysning – kompetansemeglerprosjekt FORREGION Arktis

FORREGION Arktis skal knytte til seg fire kompetansemeglerprosjekt. Med det menes fire prosjekt som består av 3-4 samarbeidende aktører per prosjekt. Én av aktørene skal være et FoU-miljø og minimum 10 % av innsatsen skal gjøres av FoU-miljøet. Det er søkers ansvar å etablere en samarbeidskonstellasjon der alle aktører i samarbeidet har én dedikert ansatt som opptrer som kompetansemegler.

Gjennom å organisere kompetansemeglingen i samarbeidsprosjekter ønsker fylkeskommunen at flere parter kan spille på hverandres kompetanse og fortrinn slik at fylkets næringsliv får best mulig hjelp. Prosjektet må selv beskrive hvordan disse rollene skal fordeles og hvilke oppgaver som skal tilhøre hvilke roller.

Hvert prosjekt må definere en prosjektkoordinator som har ansvar for å koordinere deltakerne i prosjektet og er fylkeskommunens kontaktperson. Det forventes at kompetansemeglere deltar på kompetansemeglersamlinger.

Krav til gjennomføring

 • Minimum 10 meglinger – meglinger der en diskuterer en reell prosjektide/konkrete prosjekter
 • Hvert kompetansemeglerprosjekt skal avholde 1 nettverksmøte per år, kostnader til nettverksmøter dekkes av FORREGION Arktis i sin helhet, etter avtale. Nettverksmøter er et virkemiddel definert av Forskningsrådet.

Budsjett

Ramme for 2021 er inntil kr 550 000 per kompetansemeglerprosjekt. Minimum 10% av prosjektkostnadene skal øremerkes FoU-aktør som deltar i samarbeidsprosjektet.
Reiser tilknyttet kompetansemegling må være inkludert i kostnadsplanen. Unntaket gjelder reiser til kompetansemeglersamlinger regionalt og nasjonalt som dekkes etter avtale med fylkeskommunen.

Prosjektet er finansiert til utgangen av 2021, og en eventuell videreføring avhenger av videre tilskudd.

Timepris

Timesats/personalkostnad beregnes til 1,2 promille av brutto årslønn, maksimalt til kr 1100 kr/t og maksimalt 1850 timer per år. Timepris skal inneholde alle kostnader slik som administrasjon, fakturagebyr, forsikringer osv.  

Timer finansiert av FORREGION Arktis kan ikke brukes til kurs/konferanser eller lignede.

Geografisk nedslagsfelt

FORREGION Arktis skiller mellom seks geografiske nedslagsfelt; Sør-Troms, Midt-Troms, Tromsø-regionen, Nord-Troms, Øst-Finnmark og Vest-Finnmark. I prosjektsøknaden må geografisk nedslagsfelt for prosjektet beskrives. Det kan velges ett eller flere.

Hvem kan være en del av kompetansemeglerprosjektet?

 • Næringshager
 • Inkubatorer
 • Kunnskapsparker
 • Klynger
 • Konsulentselskap
 • FoU-miljø
 • Evt andre innovasjonsaktører 

Målgruppen for kompetansemeglerens arbeid

Målgruppen for kompetansemeglernes aktivitet er små- og mellomstore bedrifter som hører hjemme i Troms og Finnmark, eller har betydelig aktivitet i Troms og Finnmark.

Taushetserklæring                          

Kompetansemeglerne må signere en taushetserklæring. De skal være i stand til å oppnå tillit hos bedriftene. Det er derfor viktig at de har en uavhengig og nøytral rolle, og bør ikke representere en næringsaktør i den aktuelle næringen – dvs. ikke representere en mulig konkurrent til bedriftene det skal ytes bistand til.

Rapportering

Rapportering til FORREGION Arktis skal gjøres tre uker etter hver avsluttet megling på egne skjema. Fylkeskommunen oppretter rapporteringsskjema. All aktivitet og rapportering reguleres gjennom en avtale mellom søker og fylkeskommunen.

Vurderingskriterier

 1. Løsningsforslag

  Med løsningsforslag menes en beskrivelse av hvordan kompetansemeglerprosjektene skal løse oppdraget.

  Prosjektene vil vurderes i forhold til hvordan prosjektene skal mobilisere enkeltbedrifter, samarbeidende bedrifter og/eller klynger som kan ha behov for å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Prosjektene vil vurderes i forhold til hvordan de vil følge opp bedrifter i regionen som har avsluttet FoU-prosjekter, for å stimulere til videreføring av FoU-prosjekter i større skala. Det vil vurderes hvordan prosjektet vil ta i bruk og organisere nettverksmøter og det vil vurderes hvordan prosjektene vil arbeide opp mot konkrete næringer som tar utgangspunkt i naturressurser og/eller regionens naturgitte fortrinn i valgt geografi. Det vil også vurderes hvordan prosjektene skal bistå bedriftene i å finne den beste forskerkompetansen i godkjente FoU-miljø.

 2. Kompetanse og erfaring

  I prosjektbeskrivelsen må søker vise kjennskap til og beskrive aktuelt næringsliv i omsøkt region og kunne spille på etablert nettverk. Aktørene må ha faglige kvalifikasjoner sett i lys av målene i FORREGION Arktis og vise til erfaring/kompetanse knyttet til ett eller begge av satsingsområdene.

  Søker må beskrive samarbeidsaktørenes erfaring og kompetanse knyttet til FoU, herunder erfaring fra arbeid med FoU-prosjekter, kjennskap til relevante FoU-miljø og næringsrettede virkemidler. Eksempelvis hvordan en skal dra veksler mellom de ulike styrkene hos samarbeidsaktørene som deltar i prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde eksempler på relevante forskningsprosjekter tiltenkte kompetansemeglere har vært delaktig i og beskrive hvilken rolle den har hatt i prosjektet/prosjektutformingen.

   CV skal ligge som vedlegg.

 3. Gjennomføringsevne

Prosjektene vil vurderes i forhold til gjennomføringsevne; Er det realistisk at prosjektet vil kunne gjennomføres på bakgrunn av innsendte planer? Sentralt i dette punktet ligger realisme og dokumentasjon i forhold til aktiviteter i prosjektet, budsjett, milepæler, samarbeidskonstellasjoner, leveranser og sannsynlighet for å nå beskrevet målgruppe.

Prosjektbeskrivelse må inneholde beskrivelse av samarbeidspartnere og hvilke konkrete personer som tilbys i teamet, oppgavefordeling, hvilke klynger/bedriftsnettverk som anses som relevante, samarbeid med andre offentlige instanser/innovasjonsaktører.

Prosjektet vil vurderes ut fra om prosjektkostnader i prosjektet er direkte tilknyttet prosjektets aktiviteter.

Krav til vedlegg

 • CV til aktører i samarbeidet
 • Samarbeidsavtale(r)

 

Kontaktpersoner:

Ina Helene Olsen
Seniorrådgiver, næringsavdelingen
Telefon: 77 78 80 40/416 46 256

Stian Reiersen
Rådgiver, næringsavdelingen
Telefon: 78 96 31 37/473 54 144

 

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen