(Du er ikke pålogget) 
 

Mentor- og traineeordning for innvandrere 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Mentor- og traineeordning for innvandrere 2021

Formål for tilskuddsordningen

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine faglige kvalifikasjoner og med det utnytte mangfoldets
potensiale i enda større grad. Gjennom denne ordningen får virksomheter og organisasjoner støtte til mentor- og traineeprogram for personer med innvandrerbakgrunn.

Virksomheter i privat og offentlig sektor kan benytte midler fra tilskuddsordningen til å etablere og gjennomføre mentor- og traineeordninger som styrker mangfoldet i bedriften, og på den måten tilegne seg ny kunnskap og nye erfaringer. Mentorprogrammer og traineestillinger er mulige veier inn i arbeidslivet for mange innvandrere.


Mer informasjon om denne tilskuddsordningen finner dere her:

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/

 Retningslinjer for denne støtteordningen er oppført i dette dokumentet 

 
Målgruppe for ordningen

Målgruppen for tilskuddsordningen er virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor som har eller ønsker å etablere mentor- og eller traineeordninger spesielt rettet mot personer med innvandrerbakgrunn.
 
Målgruppen for tilbudet er innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning fra Norge eller utlandet, og som enten trenger innpass i arbeidslivet eller karriereutvikling tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner. 

Hvem kan søke?

Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor. 

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Kommuner/kommunale virksomheter.

Søknad om tilskudd kan søkes enkeltvis eller i samarbeid med andre. 
Mentorprogrammer og traineestillinger
fra særlig utsatte næringsbransjer under koronapandemien vil bli prioritert dette året.

Kriterier får å få tilskudd

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på:

Tydelig resultatmål for prosjektet.
Strategi for rekruttering av mentorer, samt traineer og adepter med fokus på regional næringsutvikling og rekruttering til fylket.
Prosjekter fra regionale distrikter vil bli prioritert.  
Opplegg for opplæring og oppfølging av traineer og mentorer.    
Opplegg for kvalitativ og kvantitativ evaluering.
Vurdering av måloppnåelse av prosjektet.
Størrelse og omfang trenger ikke være avgjørende.
Faglig kvalitet og særlig grad av nyskaping m.m. kan ligge til grunn for at et tiltak blir vurdert positivt.

Det anbefales at søkere på forhånd setter seg inn i følgende faglitteratur og at prosjektsøknader bygger på dette: Internasjonal standard for mentorprogrammer utviklet av European Mentoring and Coaching Council (EMCC): http://www.ismcp.org/?url=eu/en/accreditation/ismcp 
Veiledere for mentorprogrammer utviklet av Likestillingssenteret: http://likestillingssenteret.no/mentoring

 

Kriterier for måloppnåelse
Prosjektrapport som dokumenterer deltakernes vurdering av måloppnåelse og opplevd progresjon.
Antall deltakere som har fått jobb og eller dokumentert karriereutvikling som følge av mentor- og trainee.

 

Støtte og finansiering

Søkeren må selv bidra med egenfinansiering i form av stillingsressurser, lokaliteter og/eller andre driftskostnader. Disse må oppgis i kronebeløp i søknaden. Eventuell medfinansiering fra andre aktører vurderes positivt.

Krav til søknadens innhold
Om prosjektet/tiltaket:

Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen.   
Hovedmål, delmål og resultatmål skal fremkomme tydelig.    
Målgruppe/geografisk område.
Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere).   
Mulighet for koordinering med andre organisasjoner.
Mentor- eller traineeordninger som får støtte skal være forankret i virksomhetens ledelse og det skal foreligge en redegjørelse for virksomhetens hovedaktiviteter og hvordan mentor- og traineeordningen skal implementeres. 
Tidsplan for gjennomføringen.  
Søknaden må synliggjøre i hvilken grad ordningen har et lengre tidsperspektiv og eventuelt inngår i et langsiktig utviklingsarbeid. 
Forventede resultater.

Aktivitetene i prosjektarbeidet vil bli vurdert innenfor det generelle forbudet mot statsstøtte for alle som driver økonomisk virksomhet i konkurranse med andre.
Det er søkers ansvar å gjøre seg kjent med EØS-avtalens regler om offentlig støtte og å påse at tildelingen faller innenfor grensen av bagatellmessig støtte og at grensen ikke overskrides.
Søker bærer selv konsekvensene ved eventuelle krav om tilbakebetaling av ulovlig mottatt støtte.

Med å følge denne lenken vil du finne nødvendig veiledning om det nevnte
.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-offentlig-stotte/id2632758/

For private virksomheter skal årsberetning/regnskap og vedtekter vedlegges

Oppfølging og rapportering

Status- og sluttrapportering med regnskap skal sendes via regionalforvaltning.no.

Tiltaket skal gjennomføres på den måten og i det tidsrommet som går fram av søknaden. Ved eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må dette meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.   
Tilskuddsmottaker skal rapportere og sende inn regnskap innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført. Krav til rapportering blir sendt ut sammen med eventuelt vedtak om støtte.
Dersom tilskuddet ikke benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innenfor tilskuddsperioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling skal framgå av tilskuddsbrevet.
Fylkeskommunen og fylkets revisor kan sette i verk kontroll med midler som fylkeskommunen forvalter blir benyttet etter formålet med ordningen. Fylkeskommunen og fylkets revisor skal ha rett til de dokumenter og opplysninger man finner påkrevd for sin kontroll

For private virksomheter skal årsberetning/regnskap og vedtekter vedlegges
Krav til dokumentasjon: Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet


Klage

Tildeling av tilskudd etter denne ordningen er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Klageinstansen er særskilt klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkestinget har delegert slik klagebehandling til særskilt klagenemnd. Innkomne klager vil bli behandlet i henhold til egen prosedyre.  Klagefristen er tre uker.  Klagen sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om ordningen ta kontakt med

Lailo Merganova                                                               
lailo.merganova@vtfk.no                                               
Rådgiver                                                                              
Kompetanseutvikling og inkludering                             
Mobil: 918 90 445                                                             

 

Det finnes flere mentorordninger og ressurser du kan bruke:

Ressurssenter for mentorordningen
Veien inn til arbeidslivet( LIN)
NAV mentor.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen