(Du er ikke pålogget) 
 

Hustadvika kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kap.553.68

Hustadvika kommune – kommunal kompensasjonsordning til bedrifter som følge av Covid-19 pandemien

Hustadvika kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Stortinget fattet 23. februar vedtak i saken om «økonomiske tiltak i møte med pandemien». Regjeringa har nå fulgt dette opp med et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter.

Hustadvika kommune er i den sammenheng tildelt kr. 1.225.351, -.

Den lokale tildelingen kommer i tillegg til statens tiltak for å kompensere for ulempene bedriftene har som følge av smittevernstiltak. Hovedvirkemiddelet er www.kompensasjonsordning.no (link). Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordninga.  

Hven kan søke?

Følgende bransjer og deres underleverandører blir prioritert: 
            Servering
            Arrangement
            Reiseliv
            Treningssenter

Øvrige bedrifter som er rammet av smittevernstiltak, men faller utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, kan også vurderes. 

Virksomheter som startet i 2020 kan søke og vil bli vurdert.

Søknad: 

Følgende skal legges ved søknad:

  • Kort begrunnelse for søknaden
  • Dokumentert omsetningsnedgang 2019 vs. 2020
  • Oversikt som viser tapte inntekter og/eller økte kostnader p.g.a. pandemien
  • Regnskapsoversikt attestert av regneskapsfører
  • Tal på ansette i bedriften pr. 01.01.2020.

Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Kriteria: 

Bedrifter i bransjene servering, arrangement, reiseliv og treningssenter og deres underleverandører blir prioritert. Bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak, men som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen har også mulighet til å få ta del i kompensasjonsordningen.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekke alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Hustadvika kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

 

Kontakt: 

Geir Tore Vestad, næringkonsulent
E-post: geir.tore.vestad@hustadvika.kommune.no
Telefon: 92838783

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen