(Du er ikke pålogget) 
 

Corona - ekstrabevilgning 2021 Kåfjord kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kåfjord kommune har i kommunestyret den 25. februar 2021 vedtatt ordninger som lite bidrag til støtte for bedrifter som er rammet av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger. Følgende tiltak kan søkes:

a) Betalingsutsettelse på lån

b) Avdragsfrihet

c) Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens   9,5 % til 0 % i perioden frem til 30.9.2021

d) Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer, tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved omstillingsutgifter for bedrifter med utfordringer.

e) Støtte til faste kostnader gjelder det som er påløpt etter forrige ordning/søknadsrunde og fram til 31.12.2020. 

Søkeskjemaet er ikke et godt skjema fordi det ikke er mulig å tilpasse denne spesielle ordningene for Kåfjord kommune fullstendig. Det er likevel viktig at all nødvendig informasjon blir lagt inn. Det er laget egne hjelpetekster for skjemaet på enkelte punkter.

Retningslinjene for næringsfondet ligger til grunn. Her er retningslinjene for corona-ekstrabevilgningen ble vedtatt av kommunestyret i Kåfjord kommune den 17. april 2020. Les disse nøye før du oppretter ny søknad.

Bakgrunn for ordningen

Flere av bedriftene i Kåfjord lider store tap pga corona-krisen som startet i mars 2020. Staten har stengt noen av bedriftene, og andre har måttet styre ned sin virksomhet pga restriksjoner i reiser og bevegelser i samfunnet.

Kåfjord kommune ønsker at denne ordningen skal være et lite bidrag til de som er hardest rammet og som ikke faller inn under- eller kommer dårlig ut av andre økonomiske coronahjelpetiltak.

1. Tiltak som iverksettes som behovsprøvde ytelser etter søknad

a) Betalingsutsettelse på lån i forbindelse med næringsaktivitet

b) Inngåelse av nedbetalingsavtaler for gjeld til kommunen, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 0 prosent i perioden frem til 31.12.2021.

c) Tilskudd til dekning av deler av de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon og feiing) samt støtte til faste utgifter og utgifter til omstilling av bedrift, for bedrifter med utfordringer relatert til corona-pandemien. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket, hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

d) Tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved utgifter til omstilling av bedrift, for bedrifter med utfordringer

2. Ordningen gjelder for bedrifter

a) Registrert i Kåfjord kommune

b) Har dokumenterbar nedgang i omsetning som følge av corona-situasjonen

c) Hadde en forholdsvis sunn økonomi i perioden før corona

d) Enkeltpersonsforetak som er hovedinntekt eller viktig biintekt

e) Har søkt den statlige ordningen eller undersøkt om de faller inn under denne ordningen.

3. Ordningen gjelder ikke for

a) Foretak uten ansatte (med unntak av ENK)

b) Selskap uten aktivitet

c) Selskap under konkursbehandling

d) Selskaper som har mottatt offentlig støtte på over 200.000 euro i løpet de siste 3 regnskapsår (100.000 for støtte innen veitransportsektoren). Det er ingen grense for tilskudd til landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen.

4. Hva kan dekkes

a) Dekning av kommunale avgifter som ikke dekkes av den statlige ordningen

b) Utgifter til omstilling for bedrifter med utfordringer i forbindelse med corona-pandemien.

5. Hva dekkes ikke

a) Nedbetaling av gjeld, kommunale avgifter som var forfalt før 31.12.2019.

6. Hva søknaden skal inneholde

a) En kort beskrivelse av bedriften, forretningside og marked (hvem er du/dere, hva gjør du/dere for å tjene penger og hvem betaler for tjenestene/varene).

b) Beskrivelse av omsetningsendring som følge av corona-situasjonen, hvilke tiltak som har vært innført for å avhjelpe situasjonen og hva bedriften planlegger å gjøre fremover.

c) Beskrivelse av hvilke andre hjelpetiltak som er omsøkt (bankforbindelse, sametinget, statens ordning, Innovasjon Norge osv.)

d) Beskrivelse av bedriftens økonomi, dekningsbidrag og resultat (kopi av årsregnskap eller oversikt fra regnskapsfører) for, 2019 og 2020 (midlertidig hvis endelig regnskap ikke er klart). For enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme årene.

e) Oppstilling av faste utgifter for siste kvartal 2020 og første kvartal 2021 etter eventuelt nedstyring av driften. Summene skal oppgis uten mva. om bedriften er mva-pliktig.

f) Bekreftelse på at bedriften ikke har mottatt bagatellmessig støtte som overskrider grensen på 200.000/100.000 (gjelder ikke landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen)

g) Søknadsfrist til 1. juni 2021.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen