(Du er ikke pålogget) 
 

Træna kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Træna kommune - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19 - fjerde runde

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn.

Træna kommune har ved denne siste tildelingen mottatt kr 634 000 i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomhet, som det nå åpnes for å søke om.

Hvem kan søke?

Målet med ordningen ot tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som direkte eller indirekte er avhengig av turisme fra land utenfor EØS, og derfor fremdeles rammes av pandemien.

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

På bakgrunn av dette vil Træna kommune i denne runde gi støtte til følgende næringer:

 • Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene og leverandører til servicenæringer

  Virksomheter som er registrert med forretningsadresse i Træna kommune kan søke om midler. Det kan kun mottas støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Dersom virksomheten er del av større virksomhet må den aktiviteten som finner sted i Træna dokumenteres og bekreftes spesifikt av regnskapsfører eller revisor.

  Hva det kan søkes om dekning av

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.

Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt. Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Tilskuddet rettes inn slik ved eventuell tildeling:

Kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av pandemirelaterte utfordringer, smitteverntiltak og nedstengning, hvor grunnlaget for vurderingene er inntektsbortfall i perioden mars 2020 – oktober 2021 samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.

Maks søknadsbeløp er 100.000 kroner.

 • Træna kommune vil kun prioritere virksomheter innen reiselivs-, arrangements- og servicenæringene, inkludert leverandører til servicenæringer
 • Foretak som er rammet av bortfall av utenlands turisme vil bli prioritert. Søkere må sannsynliggjøre størrelsen av dette bortfallet i forhold til sin totale omsetning.
 • De foretak med et prosentvis tap på over 30 % vil bli prioritert.

 

Følgende krav stilles til søker

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares:

 1. Søker må i søknad dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 2. Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til prosentvise omsetningstap, må spesifikt erklæres for denne søknaden og signeres av revisor eller regnskapsfører.
 3. Legg ved egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 4. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2019, 2020 og 2021 samt hvilke ordninger støtten er hjemlet i.

 

MERK: Vekst- og oppstartsbedrifter må dokumentere tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Det stilles krav til revisorattest for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger o.l.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.

Hvordan søke?

Søknaden skal registreres og sendes via Regionalforvaltning.no

 

Søknadsfrist onsdag 24. november 2021

 

Vurdering av søknader

Etter innstilling fra rådmannen vil søknadene bli behandlet av formannskapet 8. november. Støtte gis i samsvar med regelverket for offentlig støtte, Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Mer informasjon på ESAs hjemmeside: https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-rules-covid-19

Beregning av støtte

Træna kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen. Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler om utlysning, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Kommunen kan:

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon, se:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-na/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter/id2846130/

 

Ta kontakt med Træna kommune om du har spørsmål, kontaktpersoner er:

Torild F. Hansen – E-post: torild.hansen@trana.kommune.no

Gunn Eliassen – E-post: gunn.eliassen@trana.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen