(Du er ikke pålogget) 
 

Bindal kommune - Kommunal kompensasjonsordning mars 2021

Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av koronapandemien

Formål med ordningen

Målet med det ekstraordinære tilskuddet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Bindal kommune har valgt å ha en bransjenøytral tilnærming da det kan være selskaper som har hatt kostnader eller tap kommunen ikke er kjent med. Støtteordningen er derfor åpen for næringsdrivende i kommunen som har opplevd vesentlig omsetningssvikt og/eller økte kostnader på grunn av lokale og nasjonale smitteverntiltak, og da spesielt foretak som har falt utenfor de generelle, nasjonale støtteordningene. Bindal kommune er tildelt en totalramme på kr 250 000.

 

Hvem kan søke om midler?

Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader

eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor

reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike

grunner faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

For Bindal kommune vil ordningen rette seg spesielt mot bedrifter som falt utenfor tidligere kompensasjonsordninger, eksempelvis reiselivs- og serveringsbedrifter, treningssentre, personlig tjenesteyting (frisør, fotpleie mv) og andre næringsaktører som har vært omfattet av nedstengning og smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021.

 

 • Foretaket som søker, må være registrert med organisasjonsnummer i Bindal kommune
 • Foretak uten ansatte kan ikke motta tilskudd
 • Det må kunne dokumenteres utgifter og/eller tap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

 

Ordningen omfatter ikke foretak som er insolvent, under konkursbehandling, opphørt eller under avvikling.

 

 

Vurderingskriterier:

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

 • i hvor stor grad tiltaket vil kunne motvirke de negative virkningene av pandemien
 • i hvor stor grad tiltaket sikrer foretakets aktivitet, sysselsetting og verdiskaping
 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) og politiske bestemmelser legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. 

Det er ikke anledning til å søke om midler til investeringer eller typiske driftsoppgaver.

 

Hvordan søke støtte?

Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist

 • fredag 7. mai 2021 (endelig behandling av fondsstyret 2. juni 2021)

   

  Kommunen har frist for sluttrapportering senest 1. september 2021.

   

  Statsstøtteregelverket

  Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Bagatellmessig støtte krever at søker opplyser om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021. Alle søkere vil få tilsendt et enkelt skjema for denne innrapporteringen.

   

  Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, det vil i praksis si ved dokumentasjon på tap eller påløpte ekstrakostnader som følge av pandemien.

   

  Kontaktperson

  Ole K. Haugvik, Plan og utvikling – Tlf. 900 83 939

  ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen