(Du er ikke pålogget) 
 

(2) Tilskudd til nyetablering og vekst i primærnæringene

Ordningen skal gjennom investerings- og driftsstøtte stimulere til nyetableringer og vekst innenfor primærnæringene skogbruk, jordbruk og fiske.

Det kan gis investeringsstøtte til:

  • Anskaffelse av eget/majoritetseid fartøy
  • Erverv og/eller nydyrking av jord på minst 50 daa, som er i tråd med kommunens planverk
  • Erverv av melkekvote.

Inntil 20 % av samlet kapitalbehov for investeringen/ervervet kan gis som tilskudd, men ikke mer enn kr 100 000, til samme tiltak eller aktør innenfor en investeringsperiode på 3 år. Ved anskaffelse av fartøy nr. 2 – som søker eier direkte eller indirekte i majoritet – er maksimal støtte kr 25 000.

Det kan gis driftstilskudd inntil kr 25 000 til tiltak som bidrar til effektivisering eller nyvinninger til beste for hele næringen.

Søker kan ikke til samme formål motta en samlet offentlig støtte på mer enn terskelen kr 400 000.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen