(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndsutbygging 2021

Bredbåndsutbygging 2021

Fylkeskommunene forvalter midler til etablering av bredbåndstilbud over Kommunal- og Moderniseringsdepartementets (KMD) budsjettet kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er KMDs fagdirektorat på området.

Kommunene i Troms og Finnmark er orientert om ordning for 2021 med tilhørende prosesskrav i informasjonsbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) av 11.03.2021, vår ref. 21/04809-3. Det har vært informasjonsmøter om ordningen 17.03.2021 og 08.04.2021.

  • Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.
  • Prosjekter som støttes skal bidra til et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på minimum 30 Mbit/s (NGA) og alle i prosjektområdet skal få tilbud.
  • Midlene kan kun benyttes til etablering av tilbud i områder hvor husstandene og virksomhetene har bredbåndstilbud på under 30 Mbit/s ned og 5 Mbit/s opp.
  • Rammen for Troms og Finnmark er i 2021 kr er 16,51 mill. kr.

Informasjon om ordningen på TFFKs nettside er her:

www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/tilskudd-til-bredbandsutbygging/  

Ytterligere informasjon fra Nkom om ordningen finnes her: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging

 

Frister Bredbåndsutlysing Troms og Finnmark 2021:

·                20.april 2021- tegne inn og sende utskrift av inntegnet område på www.nordatlas.no/bredband. Kartgrunnlag 30Mbits_cable skal brukes. Kartene vil inngå i felles fylkeskommunal kunngjøring mai 2021.

 

·                20.mai 2021- Frist for kommunen til å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om støtte over ordningen. Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no, ordning – Bredbåndsutbygging 2021. Søknaden bør beskrive område som får tilbud, antall husstander og virksomheter, type virksomheter, offentlige virksomheter etc.

Følgende skal minimum være vedlagt søknaden:

·                Utfylt skjema for tilleggsopplysninger som er her.

·                Utskrift av kartbilde som viser utbyggingsområde fra www.nordatlas.no/bredband, kartlag 30Mbits_cable skal brukes.

·                Dokumentasjon på lokal medfinansiering bør legges ved søknaden.

 Merknad:

Områdene det søkes om støtte til via www.regionalforvaltning.no må være del av områdene som inngikk den felles kunngjøringen i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune i mai  2021.

 

Kontaktpersoner:

Hilde Skjerven Bersvendsen                    Kjetil Helstad

seniorrådgiver                                                spesialrådgiver

hilde.bersvendsen@tffk.no                     kjetil.helstad@tffk.no

970 45 715                                                                        909 11 637

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen