(Du er ikke pålogget) 
 

Sigdal kommune - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - del 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Sigdal kommune – del 3

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har tidligere i år tildelt Sigdal kommune 1 409 229 kr i en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. De har i sommer tildelt ytterligere 357 000 kr som nå skal fordeles.

SØKNADSFRIST 22. september

Målet med kompensasjonsordningen er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal spesielt hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene. Det kan også gis støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Hvem kan søke?

Alle næringsvirksomheter i Sigdal kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning. De som tidligere har søkt ordningen og har fått tildelt midler kan også søke på nytt, men det presiseres da at de skal hatt et betydelig tap.

Hvordan søke: 

  • Søknad skal registreres via www.regionalforvaltning.no
  • Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) og logg inn.
  • Søk støtteordning Sigdal kommune - velg ordningen "kommunal kompensasjonsordning".
  • Fyll ut alle felt nøye.

Krav til vedlegg/dokumentasjon

Søker skal gi en kortfattet redegjørelse på hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt er gjort.

Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.

Søker må kunne vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. Regnskapet for 2020 settes opp mot tidligere år. Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører. 

Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.

Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for de siste tre årene. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårsperioden.

Skatteattest skal vedlegges søknaden. Virksomheten kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

De som evt har søkt tidligere og ønsker å søke på nytt, søker på samme måte som sist. Tidligere innsendte vedlegg trenger man ikke å sende inn. Foreligger det ny informasjon er det viktig å legge ved dette.

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

Sigdal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Vurdering av søknader

Formannskapet i Sigdal kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende prioritering:

  • Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.
  • Søknader som kan dokumentere betydelige tap for virksomheten.
  • Søknader fra virksomheter innen reiseliv, arrangement og serveringsnæringer.

Det kan ikke forventes å få dekket alle kostnader eller tap virksomheten har hatt.

Det forventes at søknadene blir behandla i formannskapets møte 4. oktober.

Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Virksomhetene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig andel av kostnader eller tap, og i tillegg på antall søkere til de tilgjengelige kompensasjonsmidlene.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Ta kontakt dersom du har spørsmål med Per Arne Lislien på mobil: 920 92 902 eller mail: per.arne.lislien@sigdal.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen