(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning DNNO Runde 3 - Regionalt næringsfond for østregionen

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Utlysning nr. 3 -2021

Kommunene Gjerstad, Risør og Tvedestrand lyser med dette ut til sammen 2,6 millioner til bedrifter i de tre kommunene, under den lokale kompensasjonsordningen i forbindelse med koronasituasjonen.

Hvem kan søke

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, treningsstudio, kulturinstitusjoner.
 • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak, kan også søke ved særlig god begrunnelse.
 • Virksomheter med forretningsadresse i tilskuddskommunen.
 • Søker som søkte og mottok tilskudd i de første rundene av utlysningen kan søke, men dersom det er nye søkere skal disse prioriteres.

Hva kan det søkes om tilskudd til

 • Det kan søkes om kompensasjon for:
  • Økonomiske tap som følge av Covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.
  • Kostnader som følge av tiltak for å unngå spredning av Covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
 • Støtte kan avkortes i den lokale ordningen opp mot tilskudd virksomheten har fått fra andre støttegivere, for eksempel nasjonale støtteordninger.
 • Dersom kommunen mottar søknader som overstiger totalt tilgjengelige midler, kan dette medføre en lavere tildeling til hver søker.
 • Maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200 000,-. Beløpet kan i særskilte tilfelle økes.
 • Tilskudd gis under den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket

 

Hva det ikke gis tilskudd til

 • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel:
 • Barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.
 • Finanssektoren.
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende to mnd. fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

 

Hva skal oppgis i søknaden

 • Foretakets navn og organisasjonsnummer
 • Søknadsbeløp
 • Egenerklæring over annen offentlig støtte foretaket har mottatt.
 • Krav til dokumentasjon av kostnader og/eller tap. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.
 • Egenerklæring mht virksomhetens økonomiske situasjon.
 • Gyldig skatteattest

 

Søknadsfrist 24. september 2021 

Hvor skal det søkes:  www.regionalforvaltning.no 

Saksbehandling

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av næringsfondsteamet i Det Regionale næringsfond Østregionen. 

Størrelse på tilskuddene kan bli justert jfr omsøkt beløp avhengig av omfang av søknader jfr disponibel ramme.

Søknadene vil behandles innen 15. oktober.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen