(Du er ikke pålogget) 
 

Kvinesdal, Lyngdal og Hægebostad: Kommunal kompensasjonsordning 2022

Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad – Kommunal kompensasjonsordning 2022

 

Bakgrunn for utlysningen:

Regjeringen fordeler nå 708 millioner kroner gjennom den kommunale kompensasjonsordningen for å hjelpe lokalt næringsliv gjennom en ny periode med inngripende koronatiltak. 500 millioner skal benyttes til å kompensere reisearrangører, serverings- og overnattingsvirksomheter, mens 208 millioner kroner rettes utelukkende mot serveringsbransjen. 

Overnevnte Lister kommunene har mottatt 3.212 millioner kroner til fordeling fra ordningen som vil bli rettet mot serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører. Mottatt tilskudd per kommune fordeler seg slikt:

Kvinesdal kr 490 000

Hægebostad kr. 250 000

Lyngdal kr. 1 907 000

Tilskudd fra ordningen vil være søknadsbasert, og fordelingen vil bli utført etter kriterier spesifisert nedenfor. Dette vil sikre en rask fordeling av støtten.

Tilskuddene gis som generelle driftstilskudd, ikke lønnstilskudd. Midlene tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68).

Hvem kan søke:

Prioriterte i denne tildelingen er SMB-virksomheter under næringskode 55, 56 og 79 og som kan dokumentere at de har blitt negativt økonomisk påvirket av smittevernstiltak:

 • Næringskode 55 Overnattingsvirksomhet, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, ferieleiligheter og campingplasser.
 • Næringskode 56 Serveringsvirksomhet, herunder restaurantvirksomhet inkl. take-away, cateringvirksomhet, kantiner drevne som selvstendige virksomheter samt selvstendig drevet og drift av barer.
 • Næringskode 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomheter, inkludert turistguidvirksomhet
 • Andre bedrifter som kan dokumentere å være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft. 

 

Hovedkriterier for tildeling:

 • Kvalifisering til støtte baseres på faktisk omsetningstap i siste halvdel av 2021. Kostnader knyttet til smittevernstiltak og tap må være knyttet til siste halvår 2021 (juli – desember 2021), omsetning i forhold til siste halvår 2019.
 • Dokumentasjon på antall årsverk i virksomheten skal legges ved søknaden. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.
 • Søker må kunne vise til skatteattest RF1316 (datert 01.01.2022 eller senere). Dersom den inneholder restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler med skatteetaten for hele beløpet uansett beløpets størrelse.
 • Virksomhetene må søke om støtte gjennom www.regionalforvalting.no
 • Det er krav om egenerklæring dersom virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne egenerklæring er innarbeidet i www.regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte i 2022 kan normalt ikke søke.
 • Virksomheter må i sin søknad vise til mottak av midler relatert til andre offentlige støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet.
 • Dokumentasjon på kostnader og tap skal legges ved søknaden. 
 • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, som et kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune, kan søke dersom driften i den respektive kommunen er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap.

 

· Søknadsfrist er 11. februar 2022.

 

 Viktig informasjon:

 • Vi oppfordrer til å lese godt gjennom utlysningsteksten og tildelingskriteriene.
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Søker må i søknadsskjema fylle ut egenerklæring om offentlig støtte. Oppgi all støtte dere har mottatt også ev. støtte fra egen kommune.
 • Søkere må også fylle ut egenerklæringen om foretak i økonomiske vanskeligheter. 
 • Obligatoriske vedlegg:
  • Skatteattest utstedt 01.01.2022 eller senere.
  • Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter.
  • Dokumentasjon på antall årsverk i virksomheten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.
  • Beskrivelser og dokumentasjon for økte kostnader og tap i 3. og 4. kvartal 2021(F.eks. avbestillinger, fakturaer gjeldende Covidtiltak osv.)
  • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak
  • Regnskap for perioden 01.07.19 – 31.12.19
  • Regnskapet for perioden 01.07.21 – 31.12.21

 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med: Næringsansvarlige i hver enkel kommune.

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen