(Du er ikke pålogget) 
 

Bindal kommune - Kompensasjonsmidler 2021-4 (2022)

Koronamidler 2021-4 (2022)

Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av koronapandemien

Formål med ordningen

Målet med det ekstraordinære tilskuddet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Bindal kommune har valgt å ha en bransjenøytral tilnærming da det kan være selskaper som har hatt kostnader eller tap kommunen ikke er kjent med. Støtteordningen er derfor åpen for næringsdrivende i kommunen som har opplevd vesentlig omsetningssvikt og/eller økte kostnader på grunn av lokale og nasjonale smitteverntiltak, og da spesielt foretak som har falt utenfor de generelle, nasjonale støtteordningene. Bindal kommune er i denne runden tildelt en totalramme på kr 283 000.

Hvem kan søke om midler?

Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Bindal kommune vil med ordningen avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

  • Foretaket som søker, må være registrert med organisasjonsnummer i Bindal kommune
  • Det må kunne dokumenteres utgifter og/eller tap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Ordningen omfatter ikke foretak som er insolvent, under konkursbehandling, opphørt eller under avvikling.

Vurderingskriterier:

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

  • i hvor stor grad tiltaket vil kunne motvirke de negative virkningene av pandemien
  • i hvor stor grad tiltaket sikrer foretakets aktivitet, sysselsetting og verdiskaping
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) og politiske bestemmelser legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. 

Det er ikke anledning til å søke om midler til investeringer eller typiske driftsoppgaver.

Hvordan søke støtte?

Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist

  • Tirsdag 1. mars 2022 (endelig behandling av fondsstyret 30.mars 2022)

Statsstøtteregelverket

KMD har i tråd med notifisert ordning under Covid-19-rammeverket etablert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Kommunene skal bruke den notifiserte ordningen for alle kompensasjonstilskudd i denne tildelingsrunden fra departementet.

Virksomheter som iht gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, kan ikke tildeles støtte.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen