(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2022 - Kommunal kompensasjonsordning runde 6 - Generell driftsstøtte

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget 10 318 000 kroner, til Tromsø kommune over kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Tilskuddet er rettet mot næringsliv som er berørt av nasjonale forskriftsfestede smittevernsrestriksjoner siden 15. Desember 2021. Tilskuddet skal særlig bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse idet berørte næringslivet.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 5/22 under møte 18.01.22 at samtlige midler utlyses omgående og at endelig fordeling av midlene avgjøres etter søknadsfristens utløp i formannskapets møte15.02.2022.

Støtteordning: Kommunal kompensasjonsordning runde 6 - Generell driftsstøtte

Dersom din virksomhet driver innen servering, reiseliv, kulturbasert næring, eller næringer som har vært direkte eller indirekte berørt av nasjonale smittevernstiltak mellom 15. Desember 2021 og 14. Januar 2022, kan du søke om driftsstøtte til Tromsø kommunes næringsfond. Tilskudd gis i kommunal kompensasjonsordning, runde 6. Søknadsfrist er Torsdag 3. Februar.

Til sammen 10 318 000 kroner utlyses i en søknadsbasert ordning til aktører som er berørt av nasjonale forskriftsfestede smitteverntiltak siden 15. Desember 2021.

Det er satt en foreløpig fordelingsnøkkel basert på to kategorier for søknadsbeløp:

 1. Bedrifter med omsetning i 2019 eller 2020 under 7 millioner kan søke om inntil 150 000 kroner, og vil kunne innvilges minst 75 000 kroner.
 2. Bedrifter med omsetning i 2019 eller 2020 over 7 millioner kroner kan søke om inntil 300 000 kroner og kunne innvilges minst 175 000 kroner.

Det skal tilsiktes jevn fordeling av tilskudd mellom store og små bedrifter.

Dersom antall berettigede søkere overstiger totalrammen på disse midlene, vil en fordelingsnøkkel benyttes der alle søknader som innvilges vil få sitt tilskudd proporsjonalt redusert ned til nevnte minimumsbeløp.

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier legges til grunn for denne runden med driftsstøtte:

 1. Bedriften må kunne dokumentere omsetningssvikt på minimum 20% i perioden fra 15. Desember 2021 fram til og med 14. Januar sammenlignet med samme periode i 2019 eller 2020. Det vil gjøres unntak for bedrifter hvor en sammenligning av disse periodene av ulike årsaker ikke vil være representative for deres situasjon, eller hvor grunnlagsdata fra 2019 eller 2020 ikke er tilgjengelig.
 2. Bedriften må ha registrert forretningsadresse i Tromsø kommune, eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 3. Bedriften må ha ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk.
 4. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 millioner kroner i 2019. Det kan gjøres unntak fra kriteriet for bedrifter som er etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 5. Søkere som er tatt under konkursbehandling grunnet andre årsaker enn koronapandemien vil ikke være berettiget ordningen.
 6. Bedriften kan ikke ha uoppgjorte skatte- og avgiftskrav mot det offentlige. Forholdet skal dokumenteres med skatteattest som ikke er eldre enn 6 måneder. Det gjøres unntak der hvor det er innvilget utsettelse på innbetalinger, eller dersom utestående beløp skyldes betalingsvansker som følge av koronasituasjonen.
 7. Små virksomheter der ansatte eller innleide har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon vurderes ikke.

Dersom antall berettigede søkere overstiger totalrammen med hensyn til minimumsbeløp for tilskudd i ordningen, skal prioritering av tildeling gjøres som en helhetsvurdering av følgende prinsipper:

 • Hvor omfattende omsetningssvikten er som følge av smittevernstiltakene.
 • Hvor mange årsverk bedriften har.
 • I hvilken grad bedriften har mottatt offentlig kompensasjonstilskudd tidligere.
 • Hvorvidt søker har skjenkebevilling eller ikke, og i hvor stor grad utøving av denne er avgjørende for omsetningen.
 • Hvordan framtidsutsiktene ser ut for hver enkelt bedrift.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier – dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 5 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.

Hva må du ha klart?

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon:

 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten som ikke er eldre enn 6 måneder
 2. Oversikt over omsetning i perioden 15. Desember 2021 til 14. Januar 2022, samt oversikt over omsetning i samme periode fra 2019 eller 2020. Dette kan for eksempel være salgsrapport for aktuell periode.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette.

Saksbehandling

Formannskapet i Tromsø kommune har vedtatt at samtlige 10 318 000 kroner skal utlyses umiddelbart - før man har landet på endelig fordelingsnøkkel.

Søknadsbehandlingen vil derfor skje mellom søknadsfristens utløp og frem til saksfremlegg for formannskapets møte 15. Februar der endelig fordeling vil besluttes. Eventuell utbetaling vil skje innen Februar 2022.

Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Regelverk for offentlig støtte

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den nasjonalt notifiserte ordningen. For de fleste virksomheter vil dette være av liten betydning.

Et foretak kan ikke motta tilskudd på mer enn €2 300 000 hjemlet i den nasjonalt notifiserte ordningen.  

Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen kan du ta kontakt med Nina-Helen Brændeland

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen