(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndsutbygging 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Bredbåndsutbygging 2022 

Fylkeskommunene forvalter midler til etablering av bredbåndstilbud over Kommunal- og Moderniseringsdepartementets (KMD) budsjettet kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er KMDs fagdirektorat på området.

Kommunene i Troms og Finnmark er orientert om ordning for 2021 med tilhørende prosesskrav i informasjonsbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) av 104.04.2022, vår ref. 22/04702-3. Det har vært informasjonsmøter om ordningen 22.04.2022 og 28.04.2022.

 • Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.
 • Prosjekter som støttes skal bidra til et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på minimum 100 og opplastingshastighet på minimum 10 Mbit/s (NGA). Alle husstander og virksomheter i området i prosjektområdet skal få tilbud.
 • Midlene kan kun benyttes til etablering av tilbud i områder hvor husstandene og virksomhetene har bredbåndstilbud på under 30 Mbit/s ned og 5 Mbit/s opp.
 • Rammen for Troms og Finnmark er i 2022 kr er 19 734 428 kr. Den har for 2020 og 2021 blitt delt 60/40 mellom Troms og Finnmark.

Informasjon om ordningen på TFFKs nettside er her:

www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/tilskudd-til-bredbandsutbygging/  

Ytterligere informasjon fra Nkom om ordningen finnes her: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging

 

Frister Bredbåndsutlysing Troms og Finnmark 2022:

 • 10.mai 2022- tegne inn og sende utskrift av inntegnet område på www.nordatlas.no/bredband, Temalag – «Kartlegging av bredbåndstilskudd i Troms og Finnmark 2022». Skisse sendes postmottak@tffk.no og merkes 22/04702. 

   

 • 1.juni 2022 - Frist for kommunene til å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om støtte over ordningenSøknad sendes via www.regionalforvaltning.no, ordning – Bredbåndsutbygging 2022. De inntegnede områder vil bli brukt til å generere adresselister over husholdninger og virksomheter i området. Disse skal være i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2022».

  Søknaden bør beskrive område som får tilbud, antall husstander og virksomheter, type virksomheter, offentlige virksomheter etc.

  Følgende skal minimum være vedlagt søknaden:

 • Utfylt skjema for tilleggsopplysninger som er her.
 • Adresselister over husstander og virksomheter i omsøkt område i excelformat i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2022».
 • Dokumentasjon på lokal medfinansiering bør legges ved søknaden. Lokal medfinansiering utover minstekrav teller positiv.

 Merknad:

Områdene det søkes om støtte til via www.regionalforvaltning.no må være del av områdene som inngikk i felles kunngjøring i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune lagt ut i mai 2022.

 

Kontaktpersoner:

Finnmark                                                               Troms

Hilde C. J. Mietinen                                            Kjetil Helstad

seniorrådgiver                                                      spesialrådgiver

hilde.c.j.mietinen@tffk.no                                kjetil.helstad@tffk.no

414 31 354                                                               909 11 637

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen