(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsnettverk og klyngemidler VTFK 2022 -runde 2

Utlysning bedriftsnettverk og klyngemidler VTFK 2022 - runde 2

Formålet med ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter som bidrar til fylkeskommunens målsettinger om å løse de store samfunnsutfordringene og bygge opp under verdiskaping gjennom grønn omstilling eller bidrar til å oppnå målene fylkeskommunen har satt seg i den regionale planstrategien.

Tiltakene det kan søkes om må oppfylle et eller flere av følgende målsetninger:

 1. Bidra til en nytenkende, bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i fylket
 2. Bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser
 3. Bidra til samhandling og samarbeid og løse felles problemstillinger
 4. Bidra til innovasjon og nyskaping ved å koble bedrifter og FoU miljøer

Ordningens rammer

Totalrammen for ordningen er fire millioner kroner. Runde 2 har søknadsfrist 16.september 2022 og en ramme på 2,3 millioner kroner. Rammen er begrenset, og vil derfor medføre behov for prioriteringer. 

Om fylkeskommunen ønsker å gi tilskudd til flere år av et flerårig prosjekt er dette begrenset oppad til tre år. Det vil si at prosjekter med varighet ut over tre år må søke om nytt tilskudd ved utløpet av perioden begrenset oppad til tre år. Se målgrupper for egne grenser.  Det kan gis tilskudd til drift av klyngeprosjekter, bedriftsnettverk og prosjekter innenfor de definerte målgruppene.  

Støtte til klyngeprosjekter gis enten som bagatellmessig støtte eller gjennom gruppeunntaksforordningens artikkel 27.

Veletablerte klynger kan også søke om opplæringstilbud for klyngemedlemmene gjennom gruppeunntaksforordningens artikkel 31.

Søknader som ikke faller inn i disse rammene bør fremmes i andre støtteordninger.

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering, deriblant Innovasjon Norge.  

Relevant regelverk:

Målgrupper for utlysningen

Næringsklynge: konsentrasjon av bedrifter og relaterte kunnskapsmiljøer, koplet sammen gjennom komplementaritet eller likhet i interesser og behov. Gjennom samspill og samarbeid kan bedriftene få lettere tilgang på viktige produksjonsfaktorer og ideer og impulser til innovasjon. En klynge vokser fram over tid, med grunnlag i lokaliseringsfortrinn og en naturlig utviklingsdynamikk. Etablerte nettverk eller klynger som samarbeider om utvikling av klyngen/nettverket samt innovasjons- og forskningsprosjekt kan søke om tilskudd.

Bedriftsnettverk: består av små- og mellomstore bedrifter (minimum tre bedrifter) med vekstambisjoner til å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft. Det kan søkes om tilskudd til etablering av nye bedriftsnettverk.

Prosjekter som bidrar til fylkeskommunens planer og strategier vil bli prioritert og alle tilsagn vil vurderes i forhold til Innovasjon Norges tilskuddsordninger. 

Målgruppe 1

 • Klynger i initialfasen (tidligfase initiativ) - som vil etablere bedriftsnettverk eller klynge og som ikke mottar støtte til dette fra andre tilskuddsordninger.
 • En må sikte seg inn mot en eller flere av de fire målsettingene som er definert for ordningen.
 • En samarbeidsavtale må foreligge som dokumenterer at støttemottaker opptrer på vegne av en eller flere bedrifter.
 • Søknader kan støttes med inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, begrenset oppad til kr 600 000 fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt.

Målgruppe 2

 • Klynger og nettverk i iverksettingsfasen (etablerte klynger og nettverk) samt drifts- og endringsfasen.  
 • Til utvikling av klyngen/nettverket, som ønsker å forsterke en tematisk satsing eller gjennomføre et prosjekt innenfor en eller flere av de fire definerte målsettingene for ordningen. 
 • Søknader til generell klynge/nettverksutvikling gjelder kun for de som ikke mottar klynge/nettverksstøtte gjennom andre ordninger. 
 • Søknader kan støttes med inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, begrenset oppad til kr 1 000 000 fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt. 

Målgruppe 3

 • Klynger som ønsker å realisere aktiviteter i et, klynge-til-klynge initiativ eller Node initiativ og som ikke mottar støtte til samme formål fra andre tilskuddsordninger:  
  • Et Node initiativ kan være at en stor klynge oppretter en underavdeling i vår region eller utspring av en etablert klynge med ny tematisk satsing. Eventuelt at en ny etablert klynge samarbeider med en etablert klynge om en leveranse inn i et prosjekt/tematisk satsing. 
  • Klynge til klynge initiativ kan være et tematisk samarbeid og/eller FoU prosjekt. 
  • En må sikte seg inn mot en eller flere av de fire målsettingene som er definert for ordningen.
  • Søknader kan støttes med inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, begrenset oppad til kr 400 000 fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt. 

Forankring

Prosjektene må forankres i regionale planer og strategier:

Prosjektene bør bidra til å oppfylle bærekraftsmålene og skal oppfylle minst ett av bærekraftsmålene 9, 11, 12 eller 13:

 • Bærekraftsmål 9 - Innovasjon og infrastruktur
 • Bærekraftsmål 11- Bærekraftige byer og samfunn
 • Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

Prosjektet søknaden gjelder skal være forankret i klyngens eller nettverkets vedtatte prioriteringer og/eller styringsdokument.

Søknadskriterier

Krav til søker

 • Søknad skal være levert innen fristen
 • Søknad opprettes og sendes i regionalforvaltning.no
 • Søker må være en juridisk person/virksomhet

Krav til søknad

 1. Det kan ikke søkes midler til investeringer eller ordinær drift av etablerte organisasjoner, interesseorganisasjoner e.l.
 2. Søknad skal være tilstrekkelig opplyst
  • Søknad skal knyttes til minst en av de fire definerte målsetningene
  • Søknad skal knyttes til minst en av de utvalgte målene fra FNs bærekraftsmål
  • Tilskuddet det søkes om skal ha en utløsende effekt.
  • Søknad skal inneholde forventede resultater og effekter
  • Søknad skal redegjøre for hvordan de forventede resultater og effekter skal måles
  • Søknad skal inneholde aktiviteter/tiltak for å nå disse resultatene
  • Søknad skal ha en klart definert ansvar- og oppgavefordeling
   • Dokumentasjon på at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler/finansiering e.l.)
  • Søknad skal ha en definert tidsramme
  • Søknad skal inneholde realistisk budsjett (kostnads- og finansieringsplan)
   • Finansieringsplanen skal redegjøre for egenandelen.
 1. Egenandelen (egenfinansiering + egeninnsats) skal være minst 50% av budsjetterte kostnader.
 2. Egenandelen regnes som det klyngen/nettverket legger inn i finansieringsplanen av egne midler og egeninnsats. For at dette skal godtas må det foreligge bindende avtaler.
 3. Fylkeskommunen kan bidra i tråd med det som er oppgitt ovenfor knyttet til de tre målgruppene. Verdien av egeninnsats skal beregnes etter fylkeskommunalt regelverk for timepris
  • Det skal redegjøres for all offentlig støtte mottatt de siste tre år, inkludert søknadsåret. Det skal her også redegjøres for hjemmelsgrunnlaget (se liste over relevant regelverk under «Ordningens omfang»).
 1. Prosjekt kan ikke være startet opp før aksept av tilsagn og vilkår er på plass.
 2. Prosjekter må forankres i regionale planer og strategier
 3. Prosjektet må forankres i egne budsjett og strategier
 4. Godkjente kostnader kan være, listen er ikke uttømmende:
  • Personalkostnader
  • Reisekostnader og opphold
  • Markedsføringsmateriell, foredragsholdere, avgifter for deltagelse på konferanser, seminarer, leie av konferanserom, brukerrettede aktiviteter, mv.
  • Annet materiell som ikke omfatter utstyr
  • Kostnader knyttet til publisering
  • Innkjøp av FOU tjenester til prosjektet (kontraktfestede FOU oppgaver)
  • Brukeravgift for FOU utstyr og forskningsinfrastruktur
  • Indirekte kostnader som bruk av generelle ressurser i virksomheten som prosjektet trenger/drar nytte av

Tildelingskriterier

 • Hvor godt søknaden treffer hensikten med og kravene i tilskuddsordningen?
 • Oppfyller prosjektet en av målsettingene med tilskuddsordningen?
 • Er prosjektet forankret i regionale planer og strategier
 • Er prosjektet forankret i egne strategier?
 • Sammenheng mellom idé, mål, problemstilling og løsningsforslag
 • Om prosjektmålet er etterprøvbart i forhold til resultater og effekter
 • Er midlene det det søkes om avgjørende for å få gjennomført prosjektet/tiltaket?
 • Er budsjettet realistisk og i samsvar med kravene til søknad?
 • Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse
 • Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet
 • Planleggings- og gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne
 • Hvordan bidrar prosjektet til å oppfylle ett eller flere bærekraftsmål?:
  • Beskriver prosjektet/klyngen hvordan arbeidet vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser?
  • Beskriver prosjektet/klyngen hvilken måte arbeidet organiseres etter prinsippene i sirkulær økonomi
  • Beskriver prosjektet/klyngen hvordan arbeidet vil bidra til å redusere utslipp av miljøgifter?
  • Beskriver prosjektet/klyngen hvordan arbeidet vil bidra til å ivareta naturmangfold?

Alle søkere oppfordres til å kontakte Anette Norborg før en sender inn søknaden.

Kontaktperson

Anette Norborg

Tlf: 951 30 367

epost: anette.norborg@vtfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen