(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond for Setesdal 2016

REGIONALT NÆRINGSFOND FOR SETESDAL

Setesdal regionråd  arbeider for  at  det skal vere attraktivt  å bu, gjest og drive  næringsverksemd her. 

 
Bur du i Bykle, Valle, Bygland eller Evje Hornnes kommune  og  ønskjer å etabler eigen arbeidsplass? 

– Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ønskjer å vidareutvikle?

 

 Regionalt næringsfond for Setesdal kan kanskje  hjelpe deg litt på vegen.

Fondet er oppretta gjennom statlege / fylkeskommunale og eigne middel.

 

 Fondet kan yte støtte til tiltak som gir etableringar, vekst og nyskaping i privat sektor.

Det kan vere etablerarstøtte, løyvingar til delfinanseiring av  kompetanse – ,  forretningsmessig utvikling ,

utviklingsprosjekt, investeringar  o.a. – vi men ikkje driftsstøtte .Vi kan yte støtte i form av tilskott.

Fondet yter maksimalt  løyvingar inntil kr.200.000,- Større saker blir normalt  handsama av  Innovasjon Norge og Fylkeskommunen.

 

Regionalt næringsfond for Setesdal blir forvalta av styret og dagleg leiar i Setesdal regionråd. 

Søknader blir normalt handsama i samråd med kommunen si 1.line der verksemda er eller tenkt lokalisert ,

og  ofte i dialog  med regionalt virkemiddelapparat.

 

Løyvingar blir ytt i tråd med EØS avtala og reglar om offentleg støtte.

 

For nærare informasjon – kontakt dagleg leiar: Signe Sollien Haugå

Epost: ssh@setesdal.no  Mobil: 48 23 73 00

Du utarbeider søknaden din her: www.regionalforvaltning.no  

 

Du kan lage utkast  og opne skjema  att for redigering undervegs.

Når søknaden er ferdig – trykk «send». Søknaden blir då automatisk sendt til Setesdal regionråd.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen