(Du er ikke pålogget) 
 

Lødingen kommune - Kommunal kompensasjonsordning august 2021

KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER SOM ER SPESIELT RAMMET AV COVID-19

 

OM ORDNINGEN:

Lødingen kommune er tildelt kr. 250 000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet med ordningen er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kommunen skal bruke midlene til å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

SØKNAD:

Fyll ut søknad med foretakets navn, organisasjonsnummer og tilskuddsbeløp.

Oppgi hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hva slags støtte dette er. Dette for å sikre at øvre rammer for offentlig støtte ikke overskrides (reglene for bagatellmessig støtte).

Lag en redegjørelse for kompensasjonsbehovet, og last dette opp som et vedlegg til søknaden. Følgende spørsmål bes besvart:

  1. Har virksomheten lidd tap som følge av pandemien?
  2. Har virksomheten tidligere søkt andre kompensasjonsordninger og fått avslag?
  3. Beskriv virksomhetens situasjon og årsak for tap av omsetning
  4. Tidsperioden tapet av inntekt skjedde
  5. Størrelsen på tapet

Regnskapstall for 2019, 2020 og første seks måneder av 2021 vedlegges. Søkeren må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller mva. for terminene 30.06.2021 (vedlegg skatteattest).

 

TILDELING:

Lødingen kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp 19.09.2021.

Næringstyret vedtar fordelingen av kompensasjonsmidlene.

 

VURDERING: 

Kompensasjonsordningen er forbeholdt virksomheter som er registret i Lødingen kommune og deres tap som følge av smitteverntiltak og ned-stegning.

Prioriterte bransjer er reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Særlig prioritet vil bli gitt til de virksomheter som har blitt fratatt sin mulighet til å drive næring, eller har tapt omsetning på grunn av smitteverntilpasninger.

Virksomheter som er under konkursbegjæring eller liknende vil ikke motta støtte, og ved konkurs de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

 

For ytterligere informasjon se:

https://www.regjeringen.no/contentassets/adb571dd3e90470b973e00cbc3de536a/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-april-2021.pdf

 

Slik gjør du det (hjelpevideo fra andre kommuner):

https://www.youtube.com/watch?v=rV9N5N5hiP4

 

Kontaktpersoner:

Per Harald Christensen, tlf456 31 164

epost: ph.christensen@lodingen.kommune.no

Arnold Aalmo

epost: arnold@lodingenhavn.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen