(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond - etter den notifiserte ordningen

Nes kommune er tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og har nå kr. 637 000,- til fordeling. Søknadsfrist er 17.02.2022 kl. 16:00. 

Formålet med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging i perioden desember - januar 2021/22, støtte til virksomheter innenfor turbiltransport (NACE-kode 49.392) og serveringsnæringene (NACE-kode 56.101) samt andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning. Les mer om den notifiserte ordningen og dens vilkår her: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-na/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter/id2846130/


Hvem kan søke støtte:

Det lokale næringsliv med registeret adresse i Nes kommune, og omfatter bransjer som faller innunder kriteriene, med synliggjort tap på kr. 20 000,- eller mer.  

For bedrifter med fullt driftsår i 2019 vil søkere som synligjør resultatnedgang på 20% eller mer være kvalifisert.

For virksomheter etablert i 2020 eller senere vil søkere som synliggjør tap og ekstra kostnader tom 31.01.2022 være kvalifisere.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Kriterier:

Søkere som er/har vært pålagt nedstenging eller andre restriksjoner innført av myndighetene.

Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Søkere som kan dokumentere ekstraordinære kostander i forbindelse med smittevernstiltak.

Virksomheter må ha minimum 1 årsverk (inkl. permitterte) og ikke være konkurs eller under avvikling.

Bedriften er ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020.

Søknad:

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknadsfrist: 17.02.2022 kl. 16:00.

Dokumentasjon:

Det bes om at tilstrekkelig dokumentasjon legges ved søknaden, som kan omfatte bl.a.:

  • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat
  • Årsregnskap 2019, 2020 og 2021
  • Dokumentasjon på at faste kostander (uunngåelige kostnader).
  • Dokumentasjon på ekstraordinære kostnader i forbindelse med smittevernstiltak.
  • Dokumentasjon på antall årsverk.

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt.

Felles for alle søkere:

  • Dokumentasjon/bekreftelse (bilag) på ikke skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020. Alternativt vise til en nedbetalingsavtaler for dette.
  • Dokumentasjon på antall årsverk.
  • Skatteattest skal legges ved.

Vurdering av søknader:

Lokale virksomheter som viser til omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden desember - januar 2021/22 er særlig prioritert.

Søknadene vil bli vurdert på bakgrunn dokumenter tap og/eller ekstraordinære kostnader siste halvår 2021 og første kvartal 2022.

Søknader som ikke fyller dokumentasjonskravet vil avslås.

Støttebeløp-intensitet og beregningsregler:

Støtten tildeles bedrifter med dokumentert/synliggjort tap på minimum kr. 20 000,-.

For bedrifter etablert i 2020 eller senere vil budsjetter for planlagt aktivitet til grunn. Netto driftsresultat settes til maksimum 25% av forventede driftsinntekter.

For søkere med fult driftsår i 2019 vil beregningsgrunnlaget være høyest 80% av synliggjort resultatnedgang.

Grunnlaget justeres etter antall hele årsverk:

1 årsverk faktor 0,5

2-3 årsverk faktor 0,6

3 > årsverk faktor 0,7

Maksimalt støttebeløp er kr. 250 000,-.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Offentlighet:

 Søknader og opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Utbetaling av støtte:

 Støtte tildeles i samsvar med regelverket for offentlig støtte og den nasjonale notifiserte ordningen for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene vil utbetalte midler kreves tilbakebetalt.

Klage:

Vedtak om avslag på søknad anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Klage på vedtak behandles jf. forvaltningsloven § 28.

Kontaktperson:

Saksbehandler Dorte Grenaker/ 47 99 72 11

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen