Generelle krav Kulturmidler:

 • Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
 • Når søknadene vurderes, prioriteres tiltak som stimulerer til aktivitet for barn og unge
 • Tiltak som ikke blir gjennomført må meldes sektorleder oppvekst og kultur:
 • gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no.  
 • Søknaden må være innsendt via regionalforvaltning.no
 • Mangelfullt utfylte søknader blir ikke behandlet.
 • Søknader innsendt etter fristen må vente til neste tildelingsrunde.

 

Kriterier åpne kulturmidler:

 • Åpne kulturmidler kan gis til enkeltpersoner, institusjoner, grupper og organisasjoner i Gratangen. Unntaksvis kan utflyttede gratangsværinger, prosjekter som gjennomføres av andre i Gratangen eller utgivelser med tilknytning til Gratangen støttes. (Gratangen kommune kan ikke stå som søker, men kan være samarbeidspartner).
 • Prosjektet kan ikke være gjennomført før søknadsfristen.
 • Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse og søknadsbeløp. Budsjett må legges ved. - Søknaden registreres via regionalforvaltning.no
 • Rapport og regnskap, samt eventuelt produkt, må sendes inn via regionalforvaltning.no før utbetaling.