(Du er ikke pålogget) 
 

Omstilling Indre Fosen

Omstilling Indre Fosen

 

Omstillingsprogrammet for næringslivet i Indre Fosen forvalter på vegne av Indre Fosen kommune 6 millioner kroner årlig for å gjennomføre omstillingsarbeidet. Deler av midlene kan tildeles næringsliv gjennom støtte til utviklingsprosjekter. Prosjektene skal bidra til å nå målet om 350 nye arbeidsplasser i Indre Fosen i løpet av årene 2017 til 2022.

 

Det er lagt til grunn tre hovedstrategier for arbeidet:

 

Nyskaping i Næringslivet

Kompetanse og Rekruttering

Attraktivitet for næringslivet

 

Omstillingsarbeidets målsetninger og innsatsområder er ytterligere beskrevet i Omstillingsplanen for Indre Fosen vedtatt av kommunestyret samt årlige handlingsplaner. Planene ligger på Indre Fosen Satser

 

Omsøkte midler skal kunne brukes til forstudier- eller forprosjekter med målsetting om etablering av nye eller sikring av eksisterende arbeidsplasser i Indre Fosen. Omstillingsmidler fra Omstillingsprogrammet kan normalt utgjøre inntil 50 % av prosjektets finansiering. Se retningslinjer for bruken av omstillingsmidler nederst på siden.

 

Som vedlegg til søknaden skal det leveres prosjektplan. Prosjektplanmalen kan lastes ned fra www.regionalomstilling.no, klikk her. 

 

Søknadene blir behandlet av styret i Omstillingsprogrammet. Søknadene blir behandlet fortløpende, men behandlingstid kan variere litt avhengig av møteplan for styremøtene.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss!

 

 

Retningslinjer for bruken av omstillingsmidlene:

 

Midlene skal i hovedsak brukes til forstudier og forprosjekt, unntaksvis hovedprosjekt

Midlene skal kunne  benyttes til tilretteleggende tiltak som bygger opp under satsingsområdene

Dersom det er hensiktsmessig skal deler av bevillingen kunne overføres til Innovasjon Norge som har notifiserte ordninger for bedrifts prosjekter 

Maksimale støttesatser er normalt 50 % 

Støtte skal gis som tilskudd (ikke lån eller aksjekapital)

Prosjekter skal primært bidra til å nå  Omstillingsprogrammets målsetting om sysselsettingsvekst og økt verdiskaping

PLP-skal brukes til å beskrive prosjektene (PLP-plan som vedlegg til søknad på www.regionalforvaltning)

Prosjektene skal normalt være innenfor programmets prioriterte områder. Prosjekter med stort potensiale, direkte effekt målsetningene og og lav risiko skal vurderes som aktuelle prosjekter for omstillingsarbeidet.

 

Omstillingsmidlene kan også benyttes til tilretteleggende tiltak, forutsatt at følgende momenter er oppfylt: 

 

Tiltaket må bygge opp under næringsutvikling – være næringsrettet

Tiltaket må komme flere næringsaktører til gode

Tiltaket må være innenfor programmets prioriterte områder


 

Omstillingsmidlene kan ikke benyttes til:

 

Kommunale drifts- og forvaltningsoppgaver, herunder drift av skoler, plan- og reguleringsoppgaver m.fl.

Drifts relaterte oppgaver i bedriftene/prosjektene som søker midler

Investeringer i lett omsettelig og raskt forgjengelig driftsmidler

Investeringer i aksjer eller eierskap i kommersielle selskap

Kausjon eller annen økonomisk garanti

Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital

Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter

Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre

Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond

Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser

 

Bedrifter i Indre Fosen med utviklingsprosjekter oppfordres til også å sjekke ut følgende ordninger

SkatteFUNN: En skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter - uansett størrelse. Foretaket behøver ikke være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.

Bedriftsnettverk-Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid.

 

Ta kontakt
Omstillingsprogrammet ønsker å være en aktiv tilrettelegger for utvikling av næringslivet i Indre Fosen, og oppfordrer til å ta kontakt med alle typer innspill og for bistand i prosjektprosessen. Besøk oss gjerne i Rådhuset i Rissa sentrum, eller kontakt oss per mobil, e-post eller brev.

Besøksadresse: Omstillingsprogrammet, Rådhusveien 13, 7100 Rissa 
E-post:  visatser@indrefosen.kommune.no
Postadresse: Omstillingsprogrammet, Rådhusveien 13, 7100 Rissa 

Kontaktpersoner:
Programleder Thomas Bergo 464 25 753
Prosjektleder Torbjørn Dahle 938 70 094

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen