(Du er ikke pålogget) 
 

Internasjonal forprosjektordning for Viken

Internasjonal forprosjektordning- Viken fylkeskommune 

 

FNs bærekraftmål nummer 17; Sammen for å nå målene, peker på at ingen region eller land kan løse de store samfunnsutfordringene alene.  Politisk samarbeid, erfaringsutveksling og prosjektdeltakelse på tvers av landegrenser er en forutsetning for å nå målene og sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling. 

 

Formål 

Formålet med forprosjektordningen er å sette aktører i fylket i stand til å gjennomføre søknadsprosesser opp mot EU-programmer gjennom å styrke deres kunnskap og kompetanse. 

Søknaden må vise til koplinger mellom prosjektets tematikk og FNs bærekraftsmål. 

 

Om ordningen 

Det gis støtte til kompetansehevingforberedende kunnskapsinnhenting samt nettverksbygging (personal- og reisekostnader) som legger til rette for å etterpå/senere kunne utvikle en søknad av høy kvalitet til en av de nevnte ordningene.  

Norske aktører kan søke om støtte fra en rekke EU-programmer, som f.eks.: 

 
 • Horisont Europa 

 • Kreativt Europa 

 • Erasmus+ utdanning og Erasmus+ aktiv ungdom 

 • EØS- ordningen 

 • Interreg B og C-programmer (A-programmer har egen forprosjektordning)  

 • Programmer i regi av Nordisk ministerråd 

 

Støtte til selve søknadsutvikling og -skriving søkes hos nasjonal virkemiddelaktør med ansvar for det relevante EU-programmet:  

 
 • Støtte til søknadsskriving til Horisont Europa kan søkes hos Forskningsrådet 

 • Støtte til søknadsskriving til Erasmus + kan søkes hos HKDIR 

 • Støtte til søknadsskriving til Digital Europa 

 

Merk at for programmene Kreativt Europa og EØS-ordningen kan det søkes om midler til søknadsutviklingen og -skrivingen hos fylkeskommunen. 

 

Hvem kan søke 

 • Kommuner 

 • Næringsklynger/-nettverk2 (ikke enkeltbedrifter) 

 • Forskningsmiljøer 

 • Frivillig sektor 

 • Kulturaktører 

 • Ungdomsorganisasjoner 

 • Høyskole og Universitet 

 • Fagskole og folkehøyskole 

 

Næringsaktører som er interessert i markedsutvikling og/eller produktutvikling i et internasjonalt marked anbefales å se til Innovasjon Norges eller Norges Forskningsråds støtteordninger.

 

 

Slik søker du

Søknaden sendes inn på www.regionalforvaltning.no. Søk etter «Internasjonal forprosjektordning».  

 

Søknaden må inneholde: 

 
 • Hvem som søker og eventuelle samarbeidspartnere 

 • Hvilket delmål i bærekraftsmålene og hvordan prosjektet bidrar til dette

 • Merverdi ved internasjonalt samarbeid

 • Hvilke eller hvilket program man har mål om å søke midler fra

 • Aktivitetsplan 

 • Budsjett og finansiering

 • Beskrivelse av forankring  

 

Viken fylkeskommune er tilgjengelig for dialog i forbindelse med skriving av søknaden. Initier dialogen ved å sende en epost til frodef@viken.no.

 

Tildelingskriterier 

 
 • Tydelig formål, mål og behovsbeskrivelse. 

 • Fremdriftsplan. 

 • Forankring i egen organisasjon. 

 • Planer om hvilke samarbeidspartnere og/eller -typer som skal involveres. 

 • Forankring i relevante strategier for Viken, f.eks. regional planstrategi, internasjonal temastrategi eller øvrige temastrategier. 

 • Tydelige koplinger mellom prosjektets tematikk og FNs bærekraftsmål.

 

 

Vilkår for støtte

Krav om egenfinansiering er på minimum 50 %, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon av begge. Det må vises i kostnadsbudsjettet og aktivitetsplanen hvor eventuell egeninnsats settes inn. 

Støtten kan utgjøre maksimalt 50% av forprosjektkostnaden, begrenset oppad til kr. 100 000,- og gjelder EU-program nevnt ovenfor. 

 

Foretak (samt andre organisasjoner med økonomisk aktivitet) vil få utbetalt støtten som bagatellmessig støtte. I dette tilfelle kan foretaket få utbetalt maksimalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. I forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte må det sendes inn en egenerklæring om hvor mye annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de siste tre regnskapsårene. 

 

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd 

Tilsagn på innvilgede søknader sendes prosjekteier sendes ut snarest og senest 4 uker etter søknadsfristens utgang75% av tilskuddet utbetales på forskudd så fort prosjekteier har sendt inn anmodning om utbetaling. Resterende 25% av tilskuddet utbetales etter prosjektets slutt. 

 

Rapportering 

Benytt skjema i regionalforvaltning for sluttrapportering. Rapporteringsfrist vil stå i tildelingsbrevet. Rapporten må inneholde:

 
 • Merverdien som ble oppnådd ved å samarbeide. Evt. hva som kunne blitt gjort bedre. 

 • Beskrivelse av gjennomført tiltak og resultatoppnåelse mot valgte bærekraftsmål. 

 • Regnskapsrapport med timelister pr dag/pr oppgave ifølge aktivitetsplanen. 

 

Kontakt 

Initier kontakt med epost til frodef@viken.no 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen