(Du er ikke pålogget) 
 

Internasjonal forprosjektordning for Viken

Det skal legges til rette for regional utvikling i Viken, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet. Forprosjektordningen skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og programmet skal legge til rette for at de ulike aktørene i fylket skal få handlingsrommet til å starte de nødvendige oppstartsprosessene som ligger til grunn for deltakelse i EU- eller Interreg- programmene. 

 

Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. Eksempler på tiltak som støttes er kompetansehevende tiltak, søknadsskriving og partnersøk. 

 

Det er ønskelig at søknad/ prosjekt kan vise til koplinger mellom prosjektets tema og FNs bærekraftsmål 
 

Hva kan det søkes støtte til?  

I utviklingen av et EU- prosjekt kan det være mange ulike måter å gå frem på. Det kan være alt fra å reise til en konkret samarbeidspartner for å kvalitetssikre aktøren, prosjektmøte i forkant av innlevering av en EU/ Interreg/ EØS søknad, eller det kan være innleie av hjelp for å skrive søknaden.   

 

Hvem kan søke midler 

  • Kommuner
  •  Næringsklynger/aktører
  •  Forskningsmiljøer
  •  Frivillig sektor
  •  Ungdomsorganisasjoner
  •  Høyskole og Universitet
  •  Fagskole
 •  

* Næringsaktører som er interessert i markedsutvikling og/eller produktutvikling i et internasjonalt marked anbefales å se til Innovasjon Norges eller Norges Forskningsråds støtteordninger.

 

*  Kulturorganisasjoner og aktører henvises til ordningen "Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid". 

 

Vilkår for støtte 

Krav om egenfinansiering er på minimum 50 %, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon av begge. Det må vises i kostnadsbudsjettet og aktivitetsplanen hvor eventuell egeninnsats settes inn. 

 

Støtten kan utgjøre maksimalt 50% av forprosjektkostnaden, begrenset oppad til kr. 100 000,- og gjelder følgende EU- program:   

 
  • Horisont Europa
  •  Interreg- programmer
  •  Kreativt Europa
  •  Erasmus+ strategisk partnerskap (spesielt innen samhandlingen skole og næringsliv). 
  •  Erasmus+ (Tidligere Aktiv Ungdom programmet, samt mobilitetsprosjekter). 
  •  EØS- ordningen
 

 

Kr. 75 000,- utbetales ved innvilgelse av forprosjektet, og kr. 25.000,- når kriteriene er oppfylt. 

 

Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til EØS- avtalens statsstøttereglement.  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen